logo

Nota informativa

Data de publicació: 19/06/2020

Document PDF

MESURES BÀSIQUES DE PROTECCIÓ I ORGANITZATIVES PER PREVENIR EL RISC DE TRANSMISSIÓ I AFAVORIR LA CONTENCIÓ DE LA COVID-19 EN L’INICI DE L’ETAPA DE REPRESA AL TERRITORI DE CATALUNYA

En data 19 de juny de 2020 s’ha publicat al DOGC el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya, que determina la finalització, des de les 00.00 hores del dia 19 de juny de 2020, de la fase III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia per a tot el territori de Catalunya.

A partir d’aquest moment han quedat sense efecte a Catalunya les mesures extraordinàries derivades de la declaració de l’estat d’alarma i s’inicia l’etapa de represa al territori de Catalunya.

Malgrat l’anterior, en la mesura que subsisteix la situació de crisi sanitària que a Catalunya va motivar l’activació del Pla d’actuació PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, s’ha aprovat la Resolució SLT/149/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, el contingut de la qual és el següent:

 

MESURES GENERALS

Es preveu el següent deure de protecció aplicable a la ciutadania en general i als titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o que es trobi obert al públic:

- Adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció i la pròpia exposició a aquests riscos; així com adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en la higiene freqüent de mans, la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls), el manteniment de grups de convivència habitual el més estables possibles, minimitzant els contactes socials diaris, la distància física interpersonal de seguretat, l’ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància, la preferència pels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats i la ventilació correcta dels espais tancats i a neteja i desinfecció de les superfícies.

- Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut i seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions d’aïllament domiciliari d’acord amb els protocols aprovats per l’autoritat sanitària.

 

PLANS SECTORIALS ESPECÍFICS I PROTOCOLS ORGANITZATIUS:

S’elaboraran plans sectorials d’activitats per completar les mesures bàsiques de protecció  i organitzatives contemplades en la Resolució. En concret, i sense perjudici que el Comitè Tècnic del Pla d’actuació del PROCICAT determini altres necessitats, s’elaboraran plans sectorials en relació amb els àmbits d’activitat següents:

- Centres, serveis i establiments sanitaris.

- Serveis socials,

- Centres docents.

- Universitats.

- Transports.

- Establiments comercials de venda minorista o a l'engròs, de tot tipus d'article; fent especial atenció a centres i parcs comercials i a mercats a la via pública a l'aire lliure o de venda no sedentària, podent-se establir plans sectorials específics per a cadascuna d'aquestes categories.

- Hotels i allotjaments turístics, inclosos càmpings, aparcaments d'autocaravanes, residències universitàries i altres similars, podent-se establir plans sectorials específics per cadascuna d'aquestes categories.

- Establiments d'hostaleria i restauració.

- Turisme.

- Activitats d'oci nocturn.

- Activitats de lleure infantil (casals d'estiu, esports, colònies, altres).

- Activitats culturals, incloent museus, biblioteques, monuments, arxius, espectacles públics i activitats d'oci i recreatives, podent-se establir plans sectorials específics per a cadascuna d'aquestes categories i en funció de l'edat del públic destinatari.

- Fires i congressos i altres activitats temporals amb gran afluència de públic.

- Instal·lacions esportives.

- Festes, revetlles i altres esdeveniments populars.

- Equipaments d'oci, cultural o esportiu permanents amb gran afluència de públic.

- En aquells àmbit d’activitat en els quals ja s’hagin aprovat plans sectorials amb les mesures a aplicar en les diferents fases del Pla per a la desescalada, caldrà actualitzar-los per adaptar-ne el contingut a la situació actual.

- Les persones titulars de les diferents activitats seran responsables d’adaptar les condicions d’exercici a les mesures i les previsions que es continguin en el pla sectorial corresponent. Especialment, caldrà establir mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent que minimitzi el temps d’estada a l’interior dels locals o establiments i que facilitin la seva mobilitat en l’interior d’aquests, a les persones vulnerables d’acord amb el criteri de les autoritats sanitàries.

 

MESURES DE PROTECCIÓ I ORGANITZATIVES

Es concreta l’obligació de respectar les següents mesures de protecció i organitzatives:

- Distància física interpersonal de seguretat: Tant en espais tancats com a l’aire lliure s’estableix una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m (equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona), la qual és especialment exigible tant en l’àmbit laboral com entre persones o grups de persones que no mantenen o puguin mantenir una relació i un contacte propers de forma molt habitual.

- Ús de la mascareta: Les persones de sis anys en endavant estan obligades a usar la mascareta en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que, entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m. També és obligatori en tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de competència de la Generalitat, excepte si tots els ocupants del vehicle són persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual. L’obligació d’usar mascareta no serà exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta, o per raons de discapacitat o dependència.

- Reunions i activitats socials i d’oci:

- Es poden celebrar reunions familiars i activitats socials, socials, incloent la pràctica esportiva no professional, sempre que no es generin aglomeracions ni se superin les limitacions en l'aforament que s'estableixin, i sempre que es respectin les normes de protecció individual (es considera aglomeració la concentració de persones o grups de persones en espais públics quan no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat o el seu equivalent en espai de seguretat).

- En totes les activitats que estiguin obertes al públic, així com en les activitats de prestació de serveis, les persones titulars de l'activitat o, si escau, les persones responsables de la seva organització, han d'adoptar les mesures organitzatives que resultin necessàries per garantir el manteniment de les mesures de protecció individual, en especial posar a disposició sistemes per a la neteja de mans, la distància física interpersonal de seguretat, així com les condicions de neteja, desinfecció i ventilació dels establiments i instal·lacions.

- Les administracions públiques, en exercici de les seves competències, han de vetllar per evitar les aglomeracions i poden limitar l'accés als espais de pública concurrència de titularitat pública, incloent espais naturals, com platges o altres similars, quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aquestes aglomeracions.

- Limitacions a l’aforament tant en espais a l’aire lliure com en espais tancats, en funció de determinats paràmetres de superfície, accessos, sectorització i ocupació. En hosteleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic tant a l’aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d’aliments i begudes que facin inviable l’ús constant de mascareta, s’ha de garantir en tot cas la distància física interpersonal de seguretat entre persones i s’ha de fomentar la prereserva.

- Congressos, fires i actes similars: Es poden organitzar aquest tipus d’esdeveniments tant per entitats públiques com privades, sempre que el nombre d’assistents o participants s’ajusti a l’aforament del lloc de celebració de l’esdeveniment calculat a partir de la superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona.

 

CONTROL I APLICACIÓ

Els Ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències respectives, ostenten les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en la Resolució i en els plans sectorials que s’aprovin en virtut de la mateixa.

Així mateix, les persones titulars dels departaments de Salut i d'Interior podran establir totes aquelles mesures addicionals o complementàries que considerin necessàries.

L'incompliment de les mesures i en els plans sectorials serà objecte de règim sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

 

RÈGIM TRANSITORI

Mentre no s'aprovi els plans sectorials o s’actualitzin els existents s'aplicaran, en cada àmbit d'activitat, les mesures contingudes en els plans aprovats corresponents a la fase III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19. Igualment s'aplicaran aquelles previsions específiques dictades en els diferents àmbits materials, mitjançant resolució, en la mesura que no s'oposin o contradiguin allò que s'estableix en aquesta Resolució i a la normativa estatal aplicable.

 

VIGÈNCIA

La Resolució ha entrat en vigor amb data 19 de juny de 2020, a excepció de les mesures relatives a l’aforament que entraran en vigor en data 25 de juny de 2020.

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos