logo

Nota informativa

Data de publicació: 10/04/2020

Document PDF

MESURES DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA EN L’ÀMBIT DE LA GENERALITAT PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA PANDÈMIA GENERADA PEL CORONAVIRUS COVID-19

El Decret Llei 11/2020 (DOGC núm. 8107 de 9.04.2020) inclou, entre d’altres, les següents mesures en l’àmbit de la gestió dels tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya:

1. Es fixa el dia 14 de març de 2020 (data d’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, que declara l’estat l’alarma), com a data d’inici de la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels tributs, fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma.

Són tributs propis de la Generalitat, gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya:

- Impost sobre grans establiments comercials

- Impost sobre els habitatges buits

- Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

- Impost sobre les estades en establiments turístics

- Impost sobre begudes ensucrades envasades

- Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria

- Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial

- Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

- Gravamen de protecció civil

- Cànon de l'aigua (el gestiona l'Agència Catalana de l’Aigua).

- Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, que engloben els cànons sobre la deposició controlada i la incineració dels residus municipals i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció (els gestiona l'Agència de Residus de Catalunya).

- Taxes i contribucions especials (gestionades pel Departament u òrgan responsable del servei)

Són tributs estatals cedits a la Generalitat de Catalunya:

- Impost sobre Successions i Donacions

- Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

- Impost sobre el Patrimoni

2. S’estableix que en els casos de defuncions anteriors al 14 de març de 2020, i que en aquesta data encara estiguessin dintre del període voluntàri de presentació i ingrés de l’Impost de Successions, el termini per presentar l’autoliquidació comprendrà el temps que restava per exhaurir el període inicial, més dos mesos addicionals.

 

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos