logo

Infov@llbé FEBRER 2019 - ACTUALITAT JURISPRUDENCIA

Data de publicació: 28/02/2019

ACTUALITAT JURISPRUDENCIAL.

El complement d’antiguitat en els treballadors fixes discontinus.

Un auto del TS – de data 29 de gener de 2019- ha recordat quina és la jurisprudència d’aquest Tribunal pel què respecta a com abonar el complement d’antiguitat als treballadors fixes discontinus (és a dir, als treballadors que només presten serveis durant una temporada o període de l’any).

La forma d’abonar-lo dependrà directament del què s’hagi pactat al conveni col·lectiu, de forma que:

- Si al mateix s’acorda que el complement s’abonarà en funció “del temps de prestació de serveis efectius”, aquest s’haurà de calcular tenint en compte – únicament- el temps en el qual el treballador ha estat efectivament prestant serveis.

- Si al conveni es pacta que el complement s’abonarà segons “el temps de vinculació a l’empresa”, llavors s’hauran de computar els anys sencers, per molt que el treballador no els hagi treballat completament. © VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos