logo

Infov@llbé FEBRER 2019 - ACTUALITAT JURISPRUDENCIA

Data de publicació: 28/02/2019

ACTUALITAT JURISPRUDENCIAL.

Un salari diferent pels treballadors segons la seva data d’incorporació, no és una discriminació per raó d’edat.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) – en una sentència de 14 de febrer de 2019- va considerar que utilitzar la data d’incorporació com a mecanisme per a fixar una doble escala salarial no suposava cap discriminació indirecta per raó d’edat tenint en compte que era un criteri objectiu i neutre, que s’aplicava a totes les persones independentment de la seva edat.

El supòsit a valorar va ser la decisió que va prendre un Estat Membre d’ aprovar una nova escala salarial pels docents que comportava que, a partir de l’any 2011, totes les persones que s’incorporessin com a funcionaris docents per efectuar aquelles funcions cobrarien un 10% menys que els funcionaris que ja estaven prestant aquells serveis. 

Com l’article 2 de la Directiva 2000/78 estableix que: “existirà discriminació indirecta quan una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres pugui ocasionar un desavantatge particular a persones amb una religió o convicció, amb una discapacitat, d'una edat, o amb una orientació sexual determinades, respecte d'altres persones, llevat que: dita disposició, criteri o pràctica pugui justificar-se objectivament amb una finalitat legítima i llevat que els mitjans per a la consecució d'aquesta finalitat siguin adequats i necessaris; (...)”, dos docents de nova incorporació van plantejar que aquella nova escala salarial s’havia d’anul·lar en ser una discriminació indirecta.

Per justificar aquesta discriminació indirecta van acreditar que un 70% dels nous docents tenien 25 anys o menys.

Això no obstant, com ja avançàvem, el TJUE va resoldre a favor de l’Estat Membre i, a més, va valorar que l’edat mitjana d’incorporació de tots els docents – tant l’any 2011 com abans- sempre havia estat igual o menor de 25 anys, pel què no es tractava d’una dada rellevant.   © VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos