logo

Nota informativa

Data de publicació: 29/06/2020

Document PDF

APROVADES NOVES MESURES APLICABLES A COOPERATIVES, ENTITATS DE DRET PRIVAT I JUNTES DE PROPIETARIS PER FER FRONT A LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19

El dia 24 de juny de 2020 s’ha publicat al DOGC el Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa,

L’objecte d’aquesta disposició és pal·liar els efectes desfavorables ocasionats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 mitjançant l’adopció de les següents mesures aplicables a cooperatives, entitats de dret privat i juntes de propietaris:

a. Cooperatives catalanes

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2020 la facultat del consell rector per a acordar la suspensió total o parcial de l'activitat cooperativitzada de totes les persones sòcies treballadores, sòcies de treball, o persones treballadores o d'una part d'aquestes quan es donin els requisits establerts a l'article 5.3 del Decret llei 10/2020, de 27 de març.

b. Persones jurídiques de dret privat  i juntes de propietaris

- S’estableix que el còmput dels terminis per a la reunió de les persones jurídiques de dret privat subjectes a disposicions de dret català suspesos a partir de la declaració de l’estat d’alarma es reprenguin una vegada transcorreguts 3 mesos des de la data de finalització de l’estat d’alarma.

- S’amplia fins al 31/12/200 la facultat dels òrgans de les persones jurídiques de dret privats subjectes a disposicions de dret català per a reunir-se i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació encara que els estatuts no ho prevegin, o quan això no sigui possible, adoptar acords sense reunió sempre que ho decideixi la persona que els presideix o que ho sol·licitin almenys dos membres o, si es tracta de l'assemblea general d'una associació, un vint per cent de les persones associades.

- S’estableix que el còmput dels terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exigibles, suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, es reprèn una vegada transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma.

- Es determina que l'obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal resta suspesa fins al 30 d'abril de 2021, sens perjudici de la possibilitat de cada comunitat de convocar i celebrar la junta de propietaris dins d'aquest termini, a iniciativa de la Presidència o si ho demana almenys un vint per cent dels propietaris amb dret a vot, que representin el mateix percentatge de quotes;  amb possibilitat de fer-ho per mitjans telemàtics o prendre acords sense reunió. El darrer pressupost anual aprovat s'entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària, en la qual també s'ha de procedir a l'aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs.

 

ENTRADA EN VIGOR

A partir de la seva publicació en el DOGC totes les mesures contemplades en el Decret Llei 26/2020 han esdevingut plenament aplicables.

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos