logo

Nota informativa

Data de publicació: 29/06/2020

Document PDF

APROVADES NOVES MESURES EN MATÈRIA SANITÀRIA I  EN L’ÀMBIT DELS CENTRES RESIDENCIALS PER FER FRONT A LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID_19

 

El dia 24 de juny de 2020 s’ha publicat al DOGC el Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa,

L’objecte d’aquesta disposició és pal·liar els efectes desfavorables ocasionats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 mitjançant l’adopció de les següents mesures en l’àmbit sanitari i de serveis socials, les quals es consideraran vigents fins que es mantingui activat el pla d'actuació PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc:

a. Manteniment de la integració funcional, transitòria i parcial dels centres i establiments sanitaris privats, laboratoris clínics i mútues d’accidents de treball al SISCAT

Aquests centres podran desenvolupar la seva activitat en normalitat sempre i quan no entri en contradicció amb els encàrrecs d’activitats que li faci el Servei Català de la Salut, d’acord amb els mecanismes que s’estableixin mitjançant Resolució.

La posada a disposició dels laboratoris inclou la facultat d'imposar autoritzacions per a la realització de proves de caràcter privat amb l'objecte de garantir la disponibilitat de la capacitat productiva màxima pel sistema públic de salut en cas de necessitat, així com la possibilitat de d'adoptar les mesures necessàries per a l'establiment de preus màxims aplicables a la realització de proves diagnòstiques.

b. Habilitació d’espais per a ús sanitari

El Servei Català de la Salut podrà habilitar espais per a ús sanitari en locals públics i privats que reuneixin les característiques necessàries per prestar serveis d'atenció sanitària i per establir el seu règim de gestió en el marc del SISCAT. Aquesta mesura amplia la continuïtat d'aquells espais ja habilitats amb anterioritat per donar resposta a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

c. Declaració d’interès públic i compatibilitat en el desenvolupament  d’altres activitats públiques sanitàries

Es declara d'interès públic que el conjunt del personal sanitari del sistema públic pugui desenvolupar altres activitats públiques sanitàries en els sectors, serveis, empreses

públiques, centres i unitats que es preveuen en els punts 1 i 2 de l'Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, sense necessitat d’obtenir l'autorització expressa i formal prèvia a l'exercici de la segona activitat, que serà substituïda per una declaració responsable.

d. Comunicació de dades

Les empreses que presten serveis funeraris han de continuar comunicant al Departament de Salut en relació amb cada persona difunta les dades següents: DNI o NIE; sexe; edat; data i causa de defunció; municipi de residència; lloc de defunció i destí final (inhumació o incineració).

e. Intervenció de centres residencials

Es manté la facultat de les autoritats sanitàries per a intervenir els centres residencials, de caràcter públic i privat, en funció de la situació epidemiològica i assistencial de cada centre residencial, i sempre atenent als principis de necessitat i de proporcionalitat.

Així mateix, es prorroguen les previsions contingudes en matèria de serveis socials de caràcter residencial al Decret Llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'administració de la Generalitat, així com al Decret llei 13/2020, de 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat, i llurs modificacions, mesures que entre d’altres contemplen l’adscripció de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat al Departament de Salut.

 

ENTRADA EN VIGOR

Les anteriors mesures han entrat en vigor amb efectes des del passat 20 de juny de 2020.

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx. © VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos