logo

Nota informativa

Data de publicació: 29/06/2020

Document PDF

NOVA REGULACIÓ DELS ERTO I ALTRES MESURES

En el BOE 178 de 27 de juny s’ha publicat el Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial. Entre les novetats més importants cal destacar les que exposem a continuació.

 

ERTOS PER FORÇA MAJOR

Durada: Es mantenen els expedients que hagin estat sol·licitats abans del 26 de juny i, com a màxim, fins al 30 de setembre de 2020. A partir del 27 de juny ja no es podran tramitar ERTO per força major d’acord amb els criteris i procediment de l’article 22 del RDL 8/2020.

Mesures de flexibilització: Les empreses amb ERTO per força major hauran de procedir a reincorporar a les persones treballadores afectades per mesures de regulació temporal d'ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, primant els ajustos en termes de reducció de jornada (tal com s'estableix en l'article 1.2 de RDL 18/2020, de 12 de maig).

Requisits de comunicació de renúncia o suspensió: Es mantenen les obligacions actuals en relació amb les comunicacions a l'autoritat laboral i al SEPE (comunicar a l'autoritat laboral la renúncia total, si escau, a l'ERTO, en el termini de 15 dies des de la data d'efectes d'aquella). Aquesta renúncia o, si escau, la suspensió o regularització del pagament de les prestacions que derivin de la seva modificació, s'efectuarà prèvia comunicació d'aquestes a el Servei Públic d'Ocupació Estatal de les variacions en les dades contingudes en la sol·licitud col·lectiva inicial d'accés a la protecció per atur.

Hores extraordinàries: S’introdueix la prohibició de realitzar hores extraordinàries, establir-se o reprendre externalitzacions de l'activitat, i/o concertar noves contractacions, siguin directes o mitjançant empreses de treball temporal, durant l’aplicació dels expedients d’aquests ERTO. Únicament s’exceptua d’aquesta prohibició el supòsit en què les persones que presten serveis al centre de treball afectat per l’ERTO no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació al respecte per part de l'empresa a la representació legal de les persones treballadores. L’incompliment serà objecte de sanció administrativa.

 

ERTOS PER CAUSES POTE

Durada: Durada: Els ERTO tramitats d'acord amb l'article 23 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, es mantenen en els termes de la comunicació final i pel termini establert en la mateixa. Fins al 30 de setembre de 2020 es podran continuar tramitant ERTO basats en causes POTE d’acord amb la tramitació de l’article 23 esmentat.

Nous ERTOS: Als nous procediments de regulació temporal d'ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vinculades amb el COVID-19 els és aplicable l'esmentat article 23, en la seva actual regulació (possibilitat d’inici mentre existeix un ERTO per força major, peculiaritats en la constitució de la comissió representativa primant la representació sindical representativa del sector, efectes retroactius quan vinguin precedits d'expedients basats en la força major...).

Hores extraordinàries: S’introdueix la mateixa prohibició, en els mateixos termes i excepcions, respecte a la prohibició de realitzar hores extraordinàries, establir-se o reprendre externalitzacions de l'activitat, i/o concertar noves contractacions, siguin directes o mitjançant empreses de treball temporal, durant l’aplicació dels expedients d’aquests ERTO.

 

TRAMITACIÓ DE L’ATUR EN CAS D’ERTO

Es prorroguen fins al 30 de setembre els articles 2 i 5 de Reial decret llei 9/2020, de 27 de març. Es tracta de l’impossibilitat de justificar l’extinció dels contractes o d’un acomiadament en una de les causes que justifiquen l’ERTO (article 2) i la interrupció del còmput i la durada en cas de suspensió per ERTO dels contractes temporals (article 5).

 

MESURES DE PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ

Pròrroga d’efectes: Es prorroga fins al 30 de setembre l’article 25, apartats 1 a 5, i de la disposició addicional primera apartat 2 del RDL 8/2020 per les persones afectades pels ERTO (tant de força major com temporal). Recordem que entre d’altres, aquests apartats recollien les mesures següents:

- El reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació tot i que no es tingui el període d'ocupació cotitzada mínim necessari per a això,

- No computar el temps en què es percebi la prestació a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts; inclusió dels socis cooperativistes en aquestes mesures.

SEPE: El SEPE prorrogarà, d’ofici, fins al 30 de setembre de 2020 la durada màxima dels drets reconeguts en virtut de procediments de suspensió o reducció d'ocupació regulats en els articles 22 i 23 del RDL 8/2020 si la data d’inici es anterior al 26 de juny.

Renúncia d’ERTO: Les empreses que renunciïn a l'ERTO de manera total o desafectin a persones treballadores han de comunicar al SEPE la baixa en la prestació d'aquelles persones que deixin de estar afectades per les mesures de suspensió o reducció amb caràcter previ a la seva efectivitat.

ERTO per CAUSES POTE posteriors a 26 de juny de 2020: En el cas dels procediments de regulació temporal d'ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció de l'article 23 del RDL 8/2020 en què la data de la decisió empresarial es comuniqui a l'autoritat laboral després de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret Llei 24/2020 (26 de juny), l’empresa ha de formular sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació, en representació de les persones treballadores, en el model establert a l'efecte en la pàgina web o seu electrònica de l'SEPE. El termini per a la presentació d'aquesta sol·licitud serà el que estableix l'article 268 de el text refós de la Llei general de Seguretat Social (15 dies). La causa i data d'efectes de la situació legal de desocupació han de figurar, en tot cas, en el certificat d'empresa, que es considerarà document vàlid per a la seva acreditació.

Alternança de períodes d'activitat i d'inactivitat: Als efectes de la regularització de les prestacions per desocupació, quan durant un mes natural s’alternin períodes d'activitat i d'inactivitat, així com en els supòsits de reducció de la jornada habitual, i en els casos en què es combinin tots dos, dies d'inactivitat i dies en reducció de jornada, l'empresa ha de comunicar a mes vençut, a través de la comunicació de períodes d'activitat de l'aplicació certific@2, la informació sobre els dies treballats en el mes natural anterior. En el cas dels dies treballats en reducció de jornada, les hores treballades es convertiran en dies complets equivalents d'activitat. Per a això, es dividirà el nombre total d'hores treballades al mes entre el nombre d'hores que constituïssin la jornada habitual amb caràcter previ a l'aplicació de la reducció de jornada.

Aquesta comunicació és independent de l’obligació de l'empresa de comunicar a l'entitat gestora, amb caràcter previ a la seva efectivitat, les baixes i les variacions de les mesures de suspensió i reducció de jornada, en els termes legalment establerts. La Inspecció de Treball i Seguretat Social tindrà aquestes dades a la seva disposició.

 

MESURES DE PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ PER A PERSONES INCLOSES EN ERTO QUE NO SIGUIN BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS D’ATUR

Període considerat com a cotitzat: s’estén fins al 30 de setembre el reconeixement del benefici relatiu a considerar com a cotitzat el temps de durada de l'expedient de regulació temporal d'ocupació per les causes dels articles 22 i 23 de Reial Decret Llei 8/2020 a les persones treballadores incloses en els expedients de regulació temporal d'ocupació quan no tinguin dret a la prestació per desocupació. Per tant, encara que l’empresa no està obligada a l'ingrés de l'aportació empresarial , aquests períodes es continuaran considerant com efectivament cotitzats.

Base de cotització: en aquests casos, la base de cotització a tenir en compte durant els períodes de suspensió o reducció de jornada serà la mitjana de les bases de cotització dels sis mesos immediatament anteriors a l'inici d'aquestes situacions.

 

MESURES DE COTITZACIÓ VINCULADES A ERTOS

Exoneracions: es mantenen les exoneracions amb el mateix esquema de considerar als treballadors d’alta o assimilada a 29 de febrer de 2020 diferenciant entre empreses de més o menys 50 treballador però variant els imports:

Pròrroga ERTO de força major total a 30 de juny

a. Empreses de menys de 50 treballadors: 70% juliol; 60% agost i 35% en setembre.

b. Empreses de 50 treballadors o més: 50% juliol; 40% agost i 25% setembre.

Pròrroga de ERTO de força major parcial:

a.Empreses de menys de 50 treballadors:

Treballadors activats: 60% juliol, 60% agost i 60 % setembre

Treballadors suspesos: 35% juliol, 35% agost i 35% setembre

b. Empreses de 50 o més treballadors:

Treballadors activats: 40% juliol, 40% agost i 40 % setembre

Treballadors suspesos: 25% juliol, 25% agost i 25% setembre

Empreses que no puguin realitzar la seva activitat a partir de l’1 de juliol de 2020: S’introdueix l’opció d’exoneració per les empreses que a partir de l’1 de juliol de 2020 i fins al 30 de setembre no puguin realitzar la seva activitat per adopció de noves restriccions o mesures de contenció en algun centre de treball. Els percentatges seran:

a. Empreses de menys de 50 treballadors: 80% entre període tancament i 30 setembre.

b. Empreses de 50 treballadors o més: 60% entre període tancament i 30 setembre.

En cas de reinici d’activitat s’aplicarien els percentatges de la pròrroga força major parcial.

Procediment per aplicar les exoneracions: Les exempcions en la cotització s'aplicaran per la TGSS a instància de l'empresa, prèvia comunicació de la identificació de les persones treballadores i període de la suspensió o reducció de jornada, i prèvia presentació de declaració responsable, respecte de cada codi de compte de cotització i mes de meritació, sobre el manteniment de la vigència dels ERTO.

Perquè l'exempció sigui aplicable les declaracions responsables s'hauran presentar abans de sol·licitar-se el càlcul de la liquidació de quotes corresponent al període de meritació de quotes sobre el qual tinguin efectes aquestes declaracions.

La renúncia expressa a l'ERTO presentada davant la autoritat laboral determina la finalització d'aquestes exempcions des de la data d'efectes d'aquesta renúncia. Les empreses han de comunicar a la TGSS aquesta renúncia expressa a l'expedient de regulació d'ocupació.

La presentació de les declaracions responsables i, si s'escau, la comunicació de la renúncia a l'ERTO s’haurà de realitzar a través del Sistema RED.

 

LÍMITS A L’APLICACIÓ DE MESURES

Prohibició de fer ERTOS: no poden acollir-se als ERTO reglats en aquest RDL 24/2020 les empreses i entitats que tinguin el domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

Repartiment de dividends: les societats mercantils o altres persones jurídiques que s'acullin a aquests ERTO amb 50 o més treballadors o assimilats a data de 29 de febrer de 2020 en situació d’alta i que utilitzin els recursos públics destinats a aquests no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliquin aquests expedients de regulació temporal d'ocupació, excepte si abonen prèviament l’import corresponent a l'exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social.

 

MANTENIMENT D’OCUPACIÓ

Es manté sense canvis el compromís de manteniment de l'ocupació regulat en la Disposició Addicional Sisena del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, a les entitats que s’acullin als nous ERTO però es matisa que per a les empreses que es beneficiïn per primera vegada de les mesures extraordinàries previstes en matèria de cotitzacions a partir del 26 de juny, el termini de 6 mesos de compromís de manteniment de l’ocupació començarà a computar-se des de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret Llei (26 de juny) .

 

TREBALLADORS/ES FIXES DISCONTINUS

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2020 l’article 25.6 del RDL 8/2020. Es tracta de les  mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació respecte dels treballadors fixos-discontinus i per als què realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes. Recordem que entre d’altres, aquest article 25.6 recollia les mesures següents:

- Dret a la prestació en el supòsit que l'empresa hagi adoptat la decisió de suspendre el contracte o reduir la jornada com a resultat d’un ERTO de l’article 22 i 23 de RDL 8/2020,

- Dret a la prestació si es troben en període d'inactivitat productiva, i aquesta no es produeix pel COVID-19;

- Poder tornar a percebre la prestació, amb un límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació legal d'atur si han tingut dret a la prestació com a conseqüència de l'impacte de l'COVID-19 durant períodes que, en cas de no haver concorregut aquesta circumstància extraordinària, haguessin estat d'activitat;

- No suspensió de la prestació o subsidi per les persones que acreditin que, com a conseqüència de l'impacte de l'COVID-19, no han pogut reincorporar a la seva activitat en la data que estava prevista.

 

TREBALLADORS/ES AUTÒNOMS

Mesures de cotització: es preveu una exempció progressivament descendent en l'obligació de cotitzar de juliol a desembre per a aquells treballadors que estiguessin percebent a 30 de juny la prestació per cessament d'activitat recollida en l'article 17 de Reial Decret Llei 8/2020, que seria del 100% al mes de juliol, el 50% a l'agost i el 25% en el mes de setembre (article 8).

Compatibilitat amb la prestació de cessament d’activitats: es preveu la possibilitat de compatibilitzar la prestació de cessament d'activitat prevista a la Llei General de la Seguretat Social amb el treball per compte propi fins al 30 de setembre de 2020 sempre que es compleixi amb uns requisits i amb determinats límits (article 9).

Es contempla, des de l'àmbit de la Seguretat Social, una prestació extraordinària de cessament d'activitat els destinataris de la qual seran els treballadors de temporada que com a conseqüència de les especials circumstàncies que la pandèmia ha provocat s'han vist impossibilitats per a l'inici o el desenvolupament ordinari de la seva activitat (article 10).

Un resum de la nova regulació de l’ajuda a autònoms fins al 30 setembre seria:

a.Autònoms que a 30 de juny perceben la prestació extraordinària:

a.1 Si recupera l’activitat: exempció de cotització del 100% al juliol; 50% a l’agost i 25% al setembre.

a.2 Si manté la reducció d’activitat (3º trimestre facturació inferior o igual 75% de la facturació del 3ºrimestre 2019 i rendiments nets inferiors a 1.75 vegades SMI): tindrà dret a la prestació per cessament activitat (70% BR més abonament de quota per contingències comunes). És compatible (amb determinats límits) amb desenvolupament activitat.

b. Treballadors/es de temporada: Prestació extraordinària fins octubre (si ingressos 2020 són inferiors a 1.75 SMI) consistent en el 70% de la Base Mínima de cotització i exempció de cotitzacions.

 

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos