logo

Nota informativa

Data de publicació: 10/06/2020

Document PDF

APROVADES LES MESURES PER A FER FRONT A LA PANDÈMIA DEL VIRUS SARS-COV-2 MÉS ENLLÀ DE L’ESTAT D’ALARMA

El dia 10 de juny de 2020,  s’ha publicat al BOE el Reial Decret Llei 21/2020 de 9 de juny de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

L’objecte d’aquesta disposició és concretar un seguit de mesures que permetin fer front a la pandèmia del virus SARS-COV-2 quan es superi la Fase III del Pla per a la Transició  cap a una Nova Normalitat, o en tot cas una vegada expiri la vigència de l’estat d’alarma, i fins que finalitzi la crisi sanitària. Les principals mesures que contempla la norma, estructurades per àmbits, són les següents:

 

MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE

- Ús de mascaretes: S’estableix l’obligació per a tota persona major de sis anys d’usar mascaretes en:

- Vies públiques, espais als aire lliure, i espais d’ús públic o oberts al públic en els quals no es pugui garantir una distància de seguretat interpersonal d’1,5m.

- En mitjans de transport aeri, marítim, autobusos, o ferrocarrils, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places si els seus ocupants no conviuen en el mateix domicili.

No obstant, l’anterior obligació no serà exigible a aquelles persones que presentin malalties respiratòries o circumstàncies que facin inviable el seu ús, ni tampoc per a la realització d’activitats que resultin incompatibles amb el seu ús.

- Centres de treball: S’estableixen les següents obligacions per als titulars dels diferents centres i entitats:

- Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades.

- Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

- Garantir el manteniment d’una distància de seguretat mínima d’1,5m o, quan no sigui possible, proporcionar equips de protecció adequats.

- Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones.

- Adoptar mesures per a reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i, quan sigui possible, la potenciació  de l’ús del teletreball.

D’altra banda s’estableix la prohibició  d’acudir al centre de treball per aquelles persones que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19 o estiguin en aïllament o quarantena. Si un treballador presenta símptomes caldrà contactar amb el telèfon que habiliti a aquest efecte cada comunitat autònoma.

- Hospitals i establiments sanitaris: L’administració sanitària haurà d’assegurar el benestar dels treballadors i dels pacients i garantir la disponibilitat de materials de protecció, així com la neteja, desinfecció de les instal·lacions, i l’eliminació del residus.

- Serveis socials: S’estableix l’obligació de les administracions competents d’assegurar el compliment de normes de desinfecció, prevenció i condicionament d’instal·lacions per part dels centres de serveis socials de caràcter residencial i els centres de dia i vetllar perquè la seva activitat es realitzi en condicions que previnguin el risc de contagi. Així mateix, hauran garantir la coordinació entre aquests centres i els recursos sanitaris.

Per la seva banda, els titulars dels centres de serveis socials han de disposar d’un Pla de Contingència per COVID-19 orientat a la identificació precoç de casos entre residents i treballadors i els seus contactes, activant, en el seu cas, la coordinació amb l’estructura sanitària que correspongui. En aquest sentit, hauran d’adoptar mesures organitzatives, de prevenció i higiene en relació amb els treballadors, usuaris i visitants, adequades per prevenir els riscos de contagi i garantir la posada a disposició de materials de protecció adequats.

- Centres docents, establiments comercials, hostaleria i restauració, hotels i allotjaments turístics, equipaments  culturals, espectacles públics, competicions esportives i/o altres activitats amb risc de transmissió: Les administracions competents hauran d’assegurar el compliment de les normes d’aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que s’estableixin. Així mateix, s’haurà d’assegurar l’adopció de mesures que garanteixin una distància de seguretat mínima d’1,5m o, quan no sigui possible, observar les mesures d’higiene adequades per prevenir els riscos de contagi.

 

MESURES RELATIVES A TRANSPORTS

- Transport públic de viatgers: S’estableix l’obligació per als serveis de transport públic de viatgers de competència estatal ferroviari i per carretera que estiguin subjectes a un contracte públic o a obligacions de servei públic, de garantir uns nivells d’oferta adequats a l’evolució de la recuperació de la demanda, respectant en tot cas, les mesures per evitar aglomeracions.

- Transport marítim: Es faculta al Director General de la Marina Mercant per a què pugui modular el nivell de prestació dels  serveis de línies regulars  de transport marítim de passatge i passatge i càrrega rodada, i per a què hi pugui acordar l’adopció de les mesures sanitàries que en cada cas procedeixin per al control dels passatgers.

 

MESURES RELATIVES A MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS

- Medicaments essencials: S’estableix l’obligació per aquells fabricants i titulars de comercialització de medicaments considerats essencials per la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, de comunicar a l’AEMPS el stock disponible, la quantitats subministrades l’última setmana i la previsió d’alliberament i recepció de lots. A més, s’hauran d’establir protocols que permetin garantir la provisió dels medicaments que determini l’AEMPS als centres i serveis sanitaris.

- Productes sanitaris: Fins al 31/07/20 es podran presentar sol·licituds a l’AEMPS per a què atorgui llicències excepcionals prèvies de funcionament d’instal·lacions o que modifiquin les ja existents, per a la fabricació de  mascaretes i bates quirúrgiques. Així mateix s’estableix que la responsabilitat patrimonial que es derivi de la llicència atorgada o de l’ús d’aquests productes sense marcat CE, o de les garanties sanitàries que no se’ls hi exigeixin, serà assumida per l’Administració General de l’Estat sempre que el producte sanitari hagi estat lliurat al Ministeri de Sanitat amb la finalitat d'atendre els afectats per la pandèmia ocasionada pel COVID-19 o per ajudar al seu control, i sense l'obtenció de cap tipus de benefici empresarial per part de la persona física o jurídica autoritzada per a la seva fabricació i posada en funcionament.

- Ús de biocides: S’autoritza l’ús de bioetanol per a la producció de gels i solucions hidroalcohòliques de desinfecció de mans, així com la fabricació, sota certes circumstàncies, d’antisèptics que continguin digluconat de clorhexidina.

 

MESURES RELACIONADES AMB LA VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA

- Malaltia de declaració obligatòria i deure d’informació: Es defineix la COVID-19, com una malaltia de declaració obligatòria urgent i s’estableix el deure d’informar a l’autoritat de salut pública competent de totes les dades necessàries per al seguiment i vigilància epidemiològica de la COVID-19 que es determinin, en el format i en el temps que s’indiquin. Aquest deure d’informació resulta aplicable a tota administració pública i organisme depenent d’aquestes, així com a qualsevol entitat, pública o privada, que tingui implicacions en la identificació, diagnòstic, seguiment o maneig de casos COVID-19, i en particular, a tots els centres, serveis i establiments sanitaris i de serveis socials i als professionals sanitaris que hi treballin.

Així mateix s’estableix un deure d’informació general per a establiments, centres, mitjans de transport i entitats, públiques o privades, de facilitar dades d’identificació i contacte de persones potencialment afectades sota requeriment de les autoritats sanitàries.

- Confirmació diagnòstica: Els serveis de salut de les comunitats autònomes hauran de garantir la realització d’una prova diagnòstica per PCR o una altra tècnica de diagnòstic molecular a tot cas sospitós de COVID-19. Les unitats de salut pública de les diferents comunitats autònomes hauran de comunicar al Ministeri de Sanitat la informació de casos i brots en els termes que es determinin. Per la seva banda, els laboratoris, públics o privats, que realitzin les proves de detecció pel SARS-COV-2 hauran remetre al Ministeri de Sanitat i a l’autoritat sanitària de la comunitat autònoma a on estiguin ubicats, les dades de totes aquestes proves.

- Dades personals: Es determina que el responsable dels tractaments de dades personals que es derivin de les obligacions d’informació a les autoritats competents seran les respectives Comunitats Autònomes i el Ministeri de Sanitat, els quals hauran de garantir el compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat.

 

MESURES RELACIONADES AMB LA CAPACITAT DEL SISTEMA SANITARI

- Recursos humans: Les Comunitats autònomes hauran de garantir una disponibilitat suficient de professionals sanitaris i, en particular, per a la  prevenció, control, vigilància, diagnòstic i atenció dels casos de COVID-19.

- Plans de contingència: Les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes hauran de tenir plans de contingència que garanteixin la capacitat de resposta i la coordinació entre els serveis de salut pública, atenció primària i atenció hospitalària. Per la seva banda, els CAPs i els hospitals hauran de disposar de plans interns per fer front a la gestió de situacions d’emergència relacionades amb la COVID-19 i que garanteixin la capacitat de donar resposta davant d’increments importants i ràpids de transmissió, i del conseqüent augment del número casos. Així mateix, aquests plans hauran d’incloure les actuacions específiques necessàries per a la tornada a la normalitat.

- Obligació d’informació: Les comunitats autònomes hauran de remetre al Ministeri de Sanitat la informació sobre la situació de la capacitat assistencial i de necessitats de recursos humans i materials, en els termes que s’estableixin.

 

RÈGIM SANCIONADOR

L’incompliment de les disposicions del Reial Decret-Llei es sotmet al Règim sancionador de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública.

 

MESURES APLICABLES A PERSONES JURÍDIQUES

Es preveu la possibilitat fins al 31/12/2020 que les sessions dels òrgans de govern i d’administració i les juntes o assemblees de socis d’associacions, societats civils i mercantils, societats cooperatives i fundacions puguin realitzar-se per videoconferència o conferència telefònica múltiple encara que els estatuts no contemplin aquesta modalitat, sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l’òrgan reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l'acta, que haurà de remetre immediatament a les adreces de correu electrònic de cadascun dels concurrents.

Així mateix es preveu la possibilitat, fins al 31/12/2020, que els òrgans de govern i d’administració de les entitats indicades puguin adoptar acords mitjançant votació per escrit  i sense sessió, sempre que ho indiqui el president i quan ho sol·licitin com a mínim dos dels membres de l’òrgan.

 

ENTRADA EN VIGOR

Les mesures contemplades en el Reial Decret-Llei seran d’aplicació des del dia següent a la seva publicació al BOE a aquells territoris que hagin superat la Fase III del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat i en els quals hagin quedat sense efecte totes les mesures de l'estat d'alarma, o en tot cas a tot el territori nacional una vegada perdi la vigència l’estat d’alarma, i fins que el Govern de l’Estat declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID 19.

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos