logo

Nota informativa

Data de publicació: 03/06/2020

Document PDF

INGRÉS MÍNIM VITAL

El dia 1 de juny de 2020 es va publicar al BOE el Real Decret-Llei 20/2020 de 29 de maig pel que s’estableix l’ingrés mínim vital.

El RD té per objecte la prevenció del risc de pobresa i exclusió social a persones que visquin soles o dins una unitat de convivència quan es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica.

 

PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA PRESTACIÓ IMV

- Les unitats de convivència

El titular de l’IMV i per tant, qui sol·liciti la prestació serà el representant de la unitat, que haurà de tenir mínim 23 anys i màxim 65 anys.

- Podrà tenir menys de 23 quan sigui major d’edat o menor emancipat i hi hagin fills o menors en règim de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment familiar permanent.

- Podran ser majors de 65 anys quan la unitat de convivència estigui integrada només per majors de 65 anys i menors d’edat o incapacitats judicialment.

- Persones entre 23 i 65 anys que visquin soles o bé que, compartint domicili amb una unitat de convivència no s’integrin en la mateixa. S’hauran d’acreditar les següents circumstàncies:

Residència a domicili diferent al dels pares durant 3 anys i 12 mesos d’alta a la SS.

- No estar unides per vincle matrimonial o com a parella de fet, a menys que s’hagin iniciat els tràmits de separació o divorci.

- No formar part d’una altra unitat de convivència.

No tenen l’obligació de complir amb el requisit de l’edat ni amb els establerts anteriorment les víctimes de violència de gènere o tràfic d’essers humans.

No podran ser beneficiaries les persones usuàries d’una prestació de servei residencial de caràcter social, sanitari o sociosanitari amb caràcter permanent i finançada per fons públics, a menys de les dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.  

 

EL CONCEPTE D’ UNITAT DE CONVIVÈNCIA

Com a regla general es considerarà que formen una unitat de convivència aquelles persones que resideixin en el mateix domicili i que estiguin unides per vincle matrimonial o com a parella de fet o per un vincle fins el segon grau de consanguinitat, afinitat, adopció i altres persones amb les que convisqui en virtut de guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent.

No obstant, també tindrà la consideració d’unitat de convivència:

- Aquella constituïda per una persona víctima de violència de gènere que hagi abandonat el domicili familiar habitual acompanyada dels seus fills o menors en règim de guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.

- Aquella constituïda per una persona acompanyada dels seus fills menors en règim de guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins el segon grau per consanguinitat o afinitat que hagi iniciat els tràmits de separació o divorci.

- Aquella formada per 2 o més persones de mínim 23 anys i màxim 65 que sense tenir una relació de consanguinitat habitin en el mateix domicili en els termes que reglamentàriament es determinin.

En aquest supòsit haurà de demostrar la independència durant els 3 anys anteriors a la sol·licitud. S’entendrà que una persona ha viscut de forma independent si ha estat en situació d’alta en qualsevol dels règims que integren el sistema de SS durant almenys 12 mesos, continuats o no, i sempre que acrediti que el seu domicili ha estat diferent al dels seus progenitors, tutors o acollidors durant els tres anys immediatament anteriors a la sol·licitud.No s’exigirà aquest requisit a les víctimes de violència de gènere que hagin abandonat el domicili habitual o a aquelles que hagin iniciat tràmits de separació.

En cas de complir-se els requisits es considerarà l’existència de dues unitats de convivència, una formada per les persones que no tinguin vincle entre si i l’altra constituïda per els membres d’una família, o en el seu cas, d’una unitat de convivència pels membres de la família o relació anàloga i una persona beneficiària individual.

Caldrà que la convivència sigui en residència efectiva, legal i continuada a Espanya. No trencarà la convivència la separació transitòria per raó d’estudis, treballs, tractament mèdic...

 

REQUISITS APLICABLES A TOTES LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE L’IMV

Amb independència que les persones beneficiàries estiguin o no integrades a la unitat de convivència, hauran de complir, a més del que s’ha exposat anteriorment, els següents requisits:

- Tenir residència legal i efectiva a Espanya de forma continuada i ininterrompuda durant al menys un any abans de la sol·licitud. Aquest requisit no s’exigirà respecte als menors incorporats per naixement, adopció o guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent; tampoc a les persones víctimes de tràfic d’éssers humans i d’explotació sexual ni tampoc a les dones víctimes de violència de gènere. 

- Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica.

- Haver sol·licitat pensions i prestacions vigents a les que puguin tenir dret excepte els salaris socials, rentes mínimes d’inserció o ajudes anàlogues d’assistència social concebudes per les comunitats autònomes.

- Si no treballen: figurar inscrites com a demanant de feina.

 

REQUISITS PER A LA VULNERABILITAT ECONÒMICA

Es tindrà en compte la capacitat econòmica del sol·licitant beneficiari individual o en el seu cas de la unitat de convivència en el seu conjunt.

Es considerarà que concorre vulnerabilitat econòmica quan el promig mensual del conjunt d’ingressos i rentes anuals de la persona beneficiaria individual o del conjunt de membres de la unitat de convivència de l’exercici anterior sigui inferior almenys en 10 euros a la quantia mensual d’IMV que correspongui en funció de la modalitat i número de membres de la unitat de convivència. No computen salaris socials, rentes mínimes d’inserció o ajudes anàlogues d’assistència social concedides per les CCAA i altres ingressos i rentes.

Per contra, no s’apreciarà que concorre la vulnerabilitat econòmica quan la persona beneficiaria individual sigui titular d’un patrimoni valorat en un import igual o superior a tres vegades la quantia corresponent al a renda d’IMV per la persona beneficiaria individual. En el cas d’unitats de convivència, s’entendrà que no concorre aquest requisit quan siguin titulars d’un patrimoni valorat en un import igual o superior a la quantia resultant d’aplicar l’escala d’increments.

També queden excloses les persones beneficiaries individuals o les que s’integrin en una unitat de convivència en la que qualsevol dels seus membres sigui administrador de dret d’una societat mercantil.

 

IMPORTS ECONÒMICS IMV

L’ajuda s’atribueix per a la unitat de convivència no per a cada membre adult i es tindran en compte els ingressos de tots els membres.

L’import ve determinat per la diferencia entre la quantia IMV establerta en cada cas i el conjunt de totes les rentes i ingressos de la persona beneficiaria o dels membres que componen la unitat de convivència durant l’exercici anterior, sempre que la quantia resulti igual o superior a 10 euros mensuals.

S’estableixen 14 categories de situacions familiars per identificar l’IMV a percebre.

 

 

COMPATIBILITATS I INCOMPATIBILITATS AMB LA PRESTACIÓ

La prestació és compatible amb les rentes del treball o l’activitat econòmica per compte pròpia de la persona beneficiaria individual, o, en el seu cas, d’un o varis membres de la unitat de convivència en els termes i amb els límits que reglamentàriament s’estableixin.

Per contra, la prestació no és compatible amb la percepció de l’assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec, sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33% quan existeixi identitat de causants o beneficiaris d’aquesta, sens perjudici de la possibilitat d’exercir el dret d’opció per una d’elles.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER A L’IMV

L’IMV es podrà sol·licitar a partir del dia 15 de juny a la web de la SS o bé per correu postal.

Aquells que facin la sol·licitud entre el 15 de juny i el 15 de setembre cobraran de forma retroactiva amb efectes des de l’1 de juny sempre que en aquella data s’acreditin tots els requisits per a l’accés.

En cas de no complir els requisits en aquest termini els efectes econòmics es fixaran el primer dia del mes següent a aquell en que es compleixin els requisits.

La sol·licitud es resoldrà en 3 mesos i si no hi ha resposta s’entendrà denegada per silenci administratiu.

 

DURADA DE LA PRESTACIÓ I SANCIONS

La prestació durarà mentre durin les condicions declarades i els beneficiaris hauran de comunicar els canvis a l’entitat gestora competent en el termini de 30 dies naturals.

En cas de frau o ocultació de canvis substancials es podrà vetar l’ajuda en dos anys a més de les responsabilitat civils, administratives o penals que se’n puguin derivar.

 

SEGELL D’INCLUSIÓ SOCIAL

Reglamentàriament es regularà el Segell d’Inclusió Social a través del qual es distingirà a aquelles empreses i entitats que contribueixin al trànsit dels beneficiaris de l’IMV des de una situació de risc de pobresa i exclusió a la participació activa en la societat.

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos