logo

Nota informativa

Data de publicació: 27/05/2020

Document PDF

NOVES MESURES COMPLEMENTÀRIES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA PER PAL·LIAR ELS EFECTES DEL COVID-19

El dimecres 27 de maig s’ha publicat al BOE el Reial Decret-Llei 19/2020 amb noves mesures complementàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (BOE núm. 150 de 27 de maig de 2020).

Pel que fa a l’àmbit tributari, destaquem les següents mesures:

1. S’amplia de tres a quatre mesos el termini de no meritació d’interessos de demora dels ajornaments de deutes tributaris que s’hagin concedit en aplicació de les mesures de l’article 14 del Reial Decret Llei 7/2020[1]

2. Es faculta a les empreses que tributen per l’Impost sobre Societats i no hagin pogut aprovar els comptes anuals abans de que acabi el termini per declarar l’Impost (els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al tancament de l’exercici, és a dir, el 25 de juliol de 2020 per a les empreses que tanquen l’exercici el 31 de desembre), per a que presentin la declaració de l’Impost sobre la base dels comptes anuals disponibles en aquell moment (els comptes anuals auditats o, en el seu defecte, els formulats per l’òrgan d’administració o, en el seu defecte, els que resultin de la comptabilitat).

Posteriorment, quan els comptes anuals hagin estat aprovats (i com a màxim, fins al 30 de novembre de 2020) es presentarà una segona declaració de l’Impost sobre Societats, que tindrà la consideració de complementària (si resulta alguna diferència en l’import a ingressar o a retornar) o rectificatòria.

3. El termini de tres mesos per a formular els comptes anuals començarà a comptar-se des de l’1 de juny de 2020 (i no des de la finalització de l’estat d’alarma). Addicionalment, es redueix de tres a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des de la formulació. En conseqüència, el termini màxim per aprovar els comptes anuals queda establert en el 31 d’octubre de 2020.

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.


[1] Ajornament de l’ingrés d’impostos que s’haguessin de presentar entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre i quan fossin de quantia inferior a 30.000€ (límit exempt de l’obligació de presentar garantia en les sol·licituds d’ajornament de deutes tributaris).

Aquest ajornament era aplicable també a deutes derivats d’impostos que amb caràcter general no poden ser objecte d’ajornament, com ara les retencions a compte de l’IRPF efectuades pels retenidors.

És un requisit per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui un empresari, professional o una empresa amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 Euros en l’any 2019.

El termini de l’ajornament és de sis mesos.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos