logo

Nota informativa

Data de publicació: 13/05/2020

Document PDF

NOVA REGULACIÓ ERTO: RDL 18/2020

En el BOE d’avui, 13 de maig, s’ha publicat el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació que converteix en acord legal el pacte assolit entre els agents socials i el Govern el dia 8 de maig de 2020.

Abans d’entrar en l’anàlisi de la norma, cal recordar que els ERTO per força major derivada del COVID-19 estan regulats en l'article 22 de el Reial decret llei 8/2020 que estableix que ha de considerar-se força major temporal derivada del COVID-19, a l'efecte de permetre suspendre el contracte o reduir la jornada per aquesta causa i accedir a les mesures laborals especials regulades en els articles 24 i 25 del Reial decret-llei. D'acord amb aquest article 22 es consideren provinents de força major temporal les suspensions i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat ocasionades pel COVID-19, inclosa la declaració d'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i les mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de la activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats.

La vinculació de l’ERTO a la declaració de l’estat d’alarma generava importants incerteses que aquesta norma vol aclarir.

 

1.-NOVETATS REFERIDES ALS ERTO PER FORÇA MAJOR TRAMITATS CONFORME A L’ARTICLE 22 DEL RDL 8/2020.

Es diferencia entre empreses que, entre avui i el 30 de juny, no poden reiniciar la seva activitat i empreses que, en aquets període, puguin anar normalitzant la seva activitat laboral. En cada cas hi haurà uns criteris d’exoneració de quotes patronals a la Seguretat Social en els mesos de maig i juny 2020.

I.- Cas 1. Empreses amb un ERTO per força major que no poden reiniciar la seva activitat.

D’acord amb l’article 1, les empreses que estan afectades per un ERTO per força major podran continuar de forma TOTAL amb aquest mentre durin les causes que impedeixen la reanudació de l’activitat, (amb o sense situació d’estat d’alarma), fins, com a màxim, el 30 de juny de 2020.

Es desvincula, per tant, l’ERTO per força major de la declaració d’estat d’alarma i es garanteix, si es mantenen les causes, poder mantenir l’ERTO fins al 30 de juny.

Per aquests empreses que no reiniciïn la seva activitat es manté l’exoneració de quotes empresarials meritades en els mesos de maig i juny de 2020, en els termes actuals (100% si a 29 de febrer de 2020, tenien menys de 50 treballadors, o assimilats en situació d'alta a la Seguretat Social i 75% si tenien 50 o més treballadors o assimilats en aquesta data).

II.- Cas 2. Empreses amb un ERTO per força major que puguin reiniciar parcialment la seva activitat

D’acord amb l’article 1.2 es considerarà en situació de “força major parcial derivada del COVID-19” a aquelles empreses que comptin amb un ERTO de l’article 22 del RDL 8/2020, des del moment en què les causes descrites en l'esmentat precepte, i per raó de les quals es van aplicar les diferents mesures de flexibilitat en forma de suspensions o reduccions de jornada, permetin la recuperació parcial de la seva activitat, fins al 30 de juny de 2020.

L'objectiu és facilitar que aquestes empreses puguin anar recuperant parcialment la seva activitat entre el 13 de maig i el 30 de juny reincorporant a les persones treballadores afectades per l’ERTO en la mesura necessària per desenvolupar l’activitat, potenciant els ajustos en termes de reducció de jornada. Per tant, es fomenta passar d’un ERTO total a parcial i d’un ERTO de suspensió a un ERTO de reducció.

En aquestes empreses l’exoneració de quotes tindrà unes regles especials diferenciant entre les persones que reiniciïn l’activitat i las que continuïn amb el contracte suspès.

A aquests efectes, l’article 4 disposa:

a) Respecte de les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat: a partir de la data d'efectes de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada treballats des d'aquest reinici, l'exempció de quotes serà:

a.1) Per les empreses que a 29 de febrer de 2020, tenien menys de 50 treballadors o assimilats en situació d'alta a la Seguretat Social:

- 85% de l'aportació empresarial meritada al maig de 2020 i

- 70% de l'aportació empresarial meritada al juny de 2020

a.2) Per les empreses que a 29 de febrer de 2020, tenien 50 o més treballadors o assimilats en situació d'alta a la Seguretat Social:

- 60% de l'aportació empresarial meritada al maig de 2020 i

- 45% de l'aportació empresarial meritada al juny de 2020.

b) Respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de la data d'efectes de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l’exoneració serà:

b.1) Per les empreses que a 29 de febrer de 2020, tenien menys de 50 treballadors o assimilats en situació d'alta a la Seguretat Social:

- 60% de l'aportació empresarial meritada al maig de 2020 i

- 45% de l'aportació empresarial meritada al juny de 2020

b.2) Per les empreses que a 29 de febrer de 2020, tenien 50 o més treballadors o assimilats en situació d'alta a la Seguretat Social l’exoneració serà del:

- 45% de l'aportació empresarial meritada al maig de 2020 i

- 30% de l'aportació empresarial meritada al juny de 2020.

Aquestes empreses, tal i com indica l’article 4.3, han de comunicar a l'autoritat laboral la renúncia total, si s’escau, a l'expedient de regulació d'ocupació autoritzat, en el termini de 15 dies des de la data d'efectes d'aquesta renúncia.

També han de comunicar al SEPE amb caràcter previ a la data d’efectes, la suspensió o regularització del pagament de les prestacions que derivin de la seva modificació, així com les variacions que es refereixin a la finalització de l'aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades, bé en el nombre d'aquestes o bé en el percentatge d'activitat parcial de la seva jornada individual, quan la flexibilització de les mesures de restricció que afecten l'activitat de l'empresa permeti la reincorporació a la feina efectiu d'aquelles.

III.- Normes comuns en matèria d’exoneració de cotitzacions al Cas 1 i 2 (article 4):

Les exempcions en la cotització s'aplicaran per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instància de l'empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació de les persones treballadores afectades i període de la suspensió o reducció de jornada.

Perquè l'exoneració sigui aplicable aquesta comunicació es realitzarà, per cada codi de compte de cotització, mitjançant una declaració responsable que haurà de presentar-se, abans que se sol·liciti el càlcul de la liquidació de quotes corresponent, a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED).

A l'efecte del control d'aquestes exoneracions de quotes, serà suficient la verificació de que el Servei Públic d'Ocupació Estatal ha reconegut la corresponent prestació per atur pel període de què es tracti.

Les exempcions en la cotització de l’empresa no afectarà a les persones treballadores que mantindran, com a efectivament cotitzat a tots els efectes, aquest període d’exoneració.

IV.- Limitacions a les empreses que vulguin acollir-se a aquests ERTO (article 5):

Les empreses i entitats que tinguin el domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals d'acord amb la normativa vigent no podran acollir-se a aquests expedients de regulació temporal d'ocupació per força major total o parcial.

Les societats mercantils o altres persones jurídiques que, a 29 de febrer de 2020, tenien 50 o més treballadors o assimilats d’alta a la seguretat social, si s'acullen a aquests ERTO no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliquin aquests ERTO, excepte si abonen prèviament l'import corresponent a l'exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social.

V.- Modificació de la disposició addicional sisena de el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març (salvaguarda de l'ocupació).

La Disposició final primera apartat tres clarifica el requisit, exigit per acollir-se a les mesures extraordinàries de l’article 22 del RDL 8/2020, consistent en un “compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat”:

a) El termini d’inici d’aquest compromís es la data de la reincorporació a la feina de les persones afectades per l'expedient, tot i que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla.

b) Aquest compromís s'entendrà incomplert si es produeix l'acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol de les persones afectades per aquests expedients. Per tant, no afecten al compromís les mesures d’extinció dels treballadors no afectats per l’ERTO.

c) No es considera incomplert aquest compromís quan el contracte de treball s'extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora, ni per la fi de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó una interrupció del mateix.

d) En particular, en el cas de contractes temporals el compromís de manteniment de l'ocupació no s'entendrà incomplert quan el contracte s'extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l'obra o servei que constitueix el seu objecte o quan no pugui realitzar-se de forma immediata la activitat objecte de contractació.

e) No és aplicable el compromís de manteniment de l'ocupació en aquelles empreses en què concorri un risc de concurs de creditors en els termes de l'article 5.2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.

f) Les empreses que incompleixin aquest compromís han de reintegrar la totalitat de l'import de les cotitzacions del pagament de resultar exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, segons el que estableixen les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social, prèvies actuacions a l'efecte de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que acrediti l'incompliment i determini les quantitats a reintegrar (Nota: no s’indica res respecte a les prestacions d’atur).

 

2.- NOVETATS REFERIDES ALS ERTO PER CAUSES POTE VIGENTS AMB ANTERIORITAT AL 13 DE MAIG (article 2.4)

Els expedients de regulació temporal d'ocupació vigents a la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei seguiran sent aplicables en els termes que preveu la comunicació final de l'empresa i fins al terme referit a la mateixa.

 

3.- NOVETATS REFERIDES ALS ERTO PER CAUSES POTE INICIATS ENTRE EL 13 DE MAIG I EL 30 DE JUNY (art. 2 apartats 1 a 3).

Un dels dubtes que generava la nova regulació de l’ERTO per raons objectives, econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (causes POTE) és com afectaria a la seva regulació la desaparició de l’estat d’alarma. Aquesta norma aclareix que per aquests ERTO que s’iniciïn a partir del 13 de maig i fins al 30 de juny  els seran d’aplicació els criteris següents:

1. Per aquests procediments es manté l’aplicació de la regulació de l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

2. Es permet iniciar la tramitació d'aquests expedients mentre estigui vigent un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major. Per tant, a partir d’avui i fins al 30 de juny és possible iniciar la tramitació d’aquests expedients.

3. Quan l'expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció s'iniciï després de la finalització d'un expedient temporal de regulació d'ocupació basat en la causa prevista en l'article 22 de Reial decret llei 8/2020 , de 17 de març (és a dir, s’iniciï després d’un ERTO per força major), la data d'efectes d'aquell es retrotreu a la data de finalització d'aquest. Això permetrà evitar innecessàries interrupcions que redundin en perjudici o desprotecció de les persones treballadores podent-se passar directament d’un ERTO a l’altre.

 

4.- MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ (article 3).

1. Les mesures de protecció per desocupació previstes en els apartats 1 a el 5 de l'article 25 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, resultaran aplicables fins al 30 de juny de 2020.

Es mantenen, per tant, fins al 30 de juny, les mesures actuals: Es reconeix el dret a la protecció contributiva per desocupació a les persones afectades per aquests nous ERTO encara que no tinguin el període d'ocupació cotitzada mínim per a això; la durada de la prestació s'estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball.

2. Les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació que regula l'article 25.6 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, resultaran aplicables fins al 31 de desembre de 2020.

Un fixe discontinu podrà percebre la prestació contributiva per desocupació, i quan torni a trobar-se aturat involuntàriament i sol·liciti la represa de la prestació que se li reconegui, tindrà dret a que, durant 90 dies, no es tingui en compte el que ja havia percebut i ho pugui tornar a percebre.

 

5.- POSSIBILITAT DE PRÒRROGA DELS ERTO PER FORÇA MAJOR I DE LES MESURES D’EXONERACIÓ DE QUOTES I DE PROTECCIÓ D’OCUPACIÓ I POSSIBILITAT D’EXTENSIÓ ALS ERTO POTE.

La Disposició addicional primera estableix que, mitjançant acord de Consell de Ministres, es podrà establir una pròrroga dels ERTO per força major total o parcial en atenció a les restriccions de l'activitat vinculades a raons sanitàries que subsisteixin arribat el 30 de juny de 2020 .

Aquest acord podrà, al seu torn, prorrogar les exempcions de quotes, o estendre-les a expedients de regulació temporal d'ocupació basats en causes objectives, així com prorrogar les mesures de protecció per desocupació que preveu l'article 25.1 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, pel període de temps i percentatges que en ell es determinin.

 

6.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT TRIPARTIDA LABORAL

La Disposició addicional segona crea una Comissió de Seguiment tripartida laboral del procés de desconfinament integrada per representants del Ministeri de Treball i Economia Social, Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, CEOE, CEPYME, CCOO i UGT pel seguiment i debat de les mesures que s'estan adoptant i que s’adoptin durant la fase d'excepcionalitat atenuada.

 

7.- PRÒRROGA DE LES MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA PROTECCIÓ DE L'OCUPACIÓ I DE LA INTERRUPCIÓ DE LA DURADA MÀXIMA DELS CONTRACTES TEMPORALS.

La Disposició final segona prorroga fins al 30 de juny, encara que quedi sense efectes la declaració de l’estat d’alarma,:

a) L’article 2 del RDL 9/2020 que impedia que la força major o les causes POTE que justificaven les mesures de suspensió o reducció de jornada en un ERTO dels articles 22 i 23 del RDL 8/2020, poguessin justificar l'extinció del contracte de treball o l'acomiadament.

b) L’article 5 del RDL 9/2020 que establia que la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, per les causes previstes en els articles 22 i 23 de RDL 8/2020 suposava la interrupció del còmput, tant de la durada d'aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents al període suspès, en cadascuna d'aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores afectades per aquestes.

Tot i que la norma que acabem de comentar resol dubtes rellevants que s’havien plantejat en els darrers dies, falta per veure quins sectors d’activitat podran anar reactivant-se a mesura que vagi avançant el Pla de Desescalada aprovat pel govern estatal el passat 28 d’abril de 2020. Això tindrà la seva rellevància en la valoració que les empreses hauran de fer respecte de si poden o no reprendre la seva activitat i, conseqüentment, si han de mantenir les mesures adoptades -ERTO derivats de força major- en la seva totalitat o no.

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos