logo

Nota informativa

Data de publicació: 23/04/2020

Document PDF

 

MESURA D’ACLARIMENT DEL CÒMPUT DEL TERMINI D’INTERPOSICIÓ DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ EN AQUELLS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ QUE S’HAGI ACORDAT CONTINUAR AMB LA SEVA TRAMITACIÓ

En data 22 d’abril va ser objecte de publicació al BOE el Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i la ocupació. La disposició final desena d’aquesta norma, en el seu apartat sis, modifica la disposició addicional vuitena del Reial Decret-llei 11/2020 relativa als terminis de recurs en una sèrie d’àmbits, entre ells el de la contractació administrativa.

En concret, la modificació comporta un aclariment en relació amb còmput del termini d’interposició del recurs especial en matèria de contractació en aquells procediments de contractació en què l’òrgan de contractació hagi acordat continuar la tramitació de l’expedient, malgrat la suspensió dels terminis administratius acordada mitjançant el Reial Decret 463/2020 de declaració de l’estat d’alarma, per tractar-se de contractes referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma o que siguin indispensables per la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.

L’anterior comporta que, en aquests casos, el termini per interposar recurs especial en matèria de contractació contra els actes administratius que es dictin en els procediments i que siguin susceptibles d’aquesta impugnació no es suspèn i es computa de conformitat amb l’establert amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, sense que el mateix s’iniciï un cop finalitzi l’estat d’alarma.

D’aquesta manera, un cop expirat dit termini sense la interposició de recurs, es podria procedir a la formalització del contracte, també dintre de l’estat d’alarma.

El fet que, de forma específica, s’excepcioni de la suspensió general dels terminis administratius el termini del recurs especial en matèria de contractació en els supòsits indicats, i que no es prevegi l’aixecament de la suspensió dels terminis de la resta de recursos possibles en l’àmbit de la contractació, porta a concloure que únicament s’aplica en aquells contractes susceptibles de recurs especial en matèria de contractació per tractar-se d’una regla especial, i no en els susceptibles de recurs administratiu ordinari.

 

Nota informativa: el objetivo de este boletín es simplemente informar de aquellas novedades que creemos de interés. En ningún caso pretende ser una vía de asesoramiento legal. Si necesitáis cualquier duda y/o aclaración, o ampliación sobre el contenido de este boletín no dudéis en poneros en contacto con los profesionales del despacho.

 © VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos