logo

Nota informativa

Data de publicació: 20/04/2020

Document PDF

MESURES FISCALS DEL RDL 15/2020, DE MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES PER DONAR SUPORT A L’ECONOMIA I A L’OCUPACIÓ

El dimarts 21 d’abril el Govern ha aprovat un nou Reial Decret-Llei amb mesures urgents complementàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (BOE núm. 112 de 22 d’abril de 2020).

A més de les mesures de protecció dels treballadors i de les empreses en matèria laboral, i de modulació del pagament de lloguers de locals comercials (que són objecte de notes informatives específiques), el Reial Decret-Llei conté també les següents mesures fiscals:

1. Establiment d’un tipus impositiu de l’IVA del 0% a les vendes de material sanitari a entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris

Aquest tipus impositiu s’aplicarà a les vendes del material sanitari relacionat en l’Annex de la norma, que es facturin entre el 23 d’abril i el 31 de juliol de 2020 a entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social.

Per evitar la necessitat d’adaptar els sistemes de facturació, aquestes operacions es documentaran com a factures exemptes. No obstant, això no afectarà al dret a la deducció de l’IVA suportat (regla de prorrata) per part dels adquirents.

2. Possibilitat d’efectuar els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2020 sobre la part de la base imposable dels 3, 9 o 11 primers mesos del mateix període.

Aquesta opció, que ja està prevista a la Llei de l’Impost sobre Societats (sempre que s’hagués optat al mes de febrer de l’any d’aplicació), permet que els pagaments fraccionats corresponents a 2020 de les societats que no hagin facturat més de 600.000€ es facin a partir del resultat del mateix exercici 2020 (i no a partir del resultat de l’exercici anterior), presentant la corresponent declaració en el termini ampliat corresponent al primer pagament fraccionat de l’exercici 2020 (20 de maig de 2020).

Les societats que no hagin pogut exercir aquesta opció (perquè la seva xifra de negocis sigui superior a 600.000€ i sempre que sigui inferior a 6.000.000€), podran acollir-se a aquesta opció al presentar el segon pagament fraccionat de l’exercici 2020 (el 20 d’octubre de 2020).

3. Eliminació de la vinculació obligatòria durant tres anys per a la renúncia al mètode de estimació objectiva de l’IRPF (mòduls) i simplificat d’IVA.

Aquells autònoms que vulguin renunciar a aquest mètode per l’exercici 2020 i passar a tributar pel règim d’estimació directa, podran tornar als mòduls l’exercici 2021, sense que s’apliqui la vinculació obligatòria per tres anys.

4. Adaptació de les quanties dels pagaments fraccionats d’IRPF i IVA que es determinen per mòduls.

Per calcular les quanties no es computaran, en cada trimestre natural, com a dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en els que hagi estat decretat l’estat d’alarma en l’esmentat trimestre.

5. Possibilitat de supeditar el pagament de deutes tributaris a la concessió del finançament previst a l’article 29 del RDL 8/2020.

El pagament de les declaracions-liquidacions i autoliquidacions d’impostos que vencin entre el 20 d’abril i el 20 de maig de 2020 es pot supeditar a la concessió del finançament. El deute s’haurà de satisfer completament en el moment de la concessió del préstec, sense que mentrestant es pugui iniciar el període executiu.

6. Ampliació de terminis de pagament en l’àmbit tributari

S’estenen fins al 30 de maig els terminis de pagament dels deutes tributaris derivats de liquidacions practicades per l’Administració, ja sigui en via voluntària o d’apremi, que estiguin en tràmit el dia 18 de març o que es comuniquin a partir d’aquesta data.

El període comprés entre el 18 de març i el 30 de maig no computarà a efectes de la duració màxima dels procediments sancionadors, ni als efectes dels terminis de prescripció.

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.

 © VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos