logo

Nota informativa

Data de publicació: 11/04/2020

Document PDF

EL DEPARTAMENT DE SALUT ASSUMEIX, MENTRE DURI L’ESTAT D’ALARMA, LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE CARÀCTER RESIDENCIAL

El dissabte 11 d’abril s’ha publicat al DOGC el Decret Llei 12/2020 en virtut del qual, entre d’altres mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19, s’atribueixen al Departament de Salut les competències en l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial.

La vulnerabilitat extrema del col·lectiu de persones grans, les persones amb discapacitat i altres usuaris de centres socials amb internament front a la infecció per COVID-19, així com la necessitat de disposar dels recursos adients per a l'atenció de les mateixes, ha obligat a adoptar aquestes mesures d'ordre competencial i organitzatiu.

A aquests efectes, s'adscriu la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, fins ara adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF), mitjançant la secretaria d'Afers Socials i Famílies, al Departament de Salut, sota la direcció de la consellera.

Fins que no s'aprovin els corresponents decrets de reestructuració dels departaments de Salut i de TASF, aquesta Direcció General manté les seves funcions i estructura vigents.

S'estableixen, amb caràcter ampli i no limitatiu, les facultats que pot desplegar el Departament de Salut en exercici d'aquesta nova funció directiva i de coordinació, així com la funció inspectora sobre els centres residencials.

En concret, el Departament de Salut pot disposar àmpliament de totes les mesures organitzatives de caràcter sanitari i assistencial d'ordenació i coordinació que siguin necessàries relatives a la ubicació i aïllament de pacients amb la COVID-19 en les residències de gent gran i altres centres i establiments sanitaris, sociosanitaris i, en general, qualsevol dispositiu habilitat per a aquestes funcions o per confinament i que, per motius de salut pública, justifiquin la reubicació i trasllat dels residents a un altre dispositiu del territori de Catalunya.

Pel que fa a les mesures d'intervenció de centres residencials previstes en les Ordres dictades pel ministeri de Sanitat, s'adoptaran i gestionaran d'acord amb els criteris següents:

a) L'adopció i gestió de les mesures d'intervenció es farà sota un principi d'acció coordinada que incorpori l'impuls estratègic i l'àmbit de coneixement, en el vessant assistencial sanitari, i d'acord amb els criteris epidemiològics i de salut pública, i de l'àmbit social.

b) Els centres socials de caràcter residencial queden subjectes a la inspecció dels serveis sanitaris. Aquestes inspeccions es podran dur a terme en qualsevol moment, i es podran ordenar les actuacions que siguin necessàries per complir les normes vinculades al control de la crisi sanitària originada per la COVID-19.

c) En la gestió de la intervenció es procurarà comptar amb la col·laboració i el suport de recursos disponibles de l'àmbit local.

A aquests efectes, les mesures que s'acordin seran comunicades de manera immediata a l'ajuntament de l'àmbit territorial corresponent. Igualment, quan es detecti que es considera necessària l'adopció de mesures, es comunicarà a l'ens local la situació existent. En tots dos casos, l'ajuntament comunicarà la disponibilitat o no de mitjans personals, especialment en l'àmbit dels serveis socials, per col·laborar en el control i prevenció de la situació detectada, els quals podran ser addicionals a les mesures, si aquestes ja han estat acordades.

d) A l'efecte de donar compliment a l'apartat anterior, els ens locals de Catalunya comunicaran al Departament de Salut, a l'adreça de correu electrònic que es determini, les incidències de què tinguin coneixement.

e) De la mateixa manera, les residències socials de Catalunya, amb independència de la seva titularitat pública o privada, estan obligades a comunicar, en el termini de 48 hores de la publicació d'aquest Decret llei (és a dir, abans de dimarts 14 d’abril), les incidències actualment existents en relació amb la prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2 i anar actualitzant aquesta informació en el termini màxim de 24 hores, en què es produeixi qualsevol fet que afecti la situació comunicada prèviament.

 

Adscripció, dependència i funcions del personal

El personal de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat continua adscrit a la mateixa unitat orgànica i passa a dependre del Departament de Salut, amb efectes de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei.

Les persones que ocupen els llocs de comandament, les àrees funcionals o les unitats laborals afectades per l'adscripció segueixen exercint les seves funcions corresponents.

Resten adscrits al Departament de Salut o s'hi relacionen, les entitats i els òrgans col·legiats que s'adscriuen o es relacionen amb al DTASF per raó de les funcions de la Direcció General l'Autonomia Personal i la Discapacitat.

L’adscripció de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat al Departament de Salut restarà vigent fins que no s'aixequi l'estat d'alarma, llevat d'aquells supòsits en què s'estableixi un altre període de vigència.

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos