logo

Nota informativa

Data de publicació: 10/04/2020

Document PDF

L'AÏLLAMENT O CONTAGI PER COVID-19 QUE NO SIGUI CONSEQÜÈNCIA D'UN ACCIDENT DE TREBALL NO S’HA DE COMPLEMENTAR

NOTA: Atenció. En cas de convenis que obliguin a complementar fins al 100% totes les situacions d'incapacitat temporal, incloses les de malaltia comuna (com ara el Conveni SISCAT), s'haurà d'abonar el complement en tots els casos.

 

L'article cinquè del Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adoptaven determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública va considerar inicialment, i excepcionalment, com a situació assimilada a accident de treball , els períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència de virus COVID-19.

Textualment l'article deia així: “Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19”..

No obstant això, la disposició final primera de el Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, modifica l'article cinquè esmentat establint que aquesta assimilació ho és “… salvo que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el   artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre , en cuyo caso será calificada como accidente de trabajo.”

Es distingeix per tant entre accident de treball (quan el contagi tingui lloc com a conseqüència exclusiva de la feina), i "l’assimilació" exclusivament per a la prestació econòmica (períodes d'aïllament o contagi no conseqüència de la feina)

Això vol dir que l'obligació de complementar el salari fins al 100%, que alguns convenis col·lectius estableixen en cas d'accident de treball, tan sols s'ha de dur a terme en els contagis per COVID19 produïts (en síntesi) con ocasión o por consecuencia del trabajo, durante el tiempo y en el lugar del trabajo, o al ir o al volver del lugar de trabajo.“

Per contra, no han de complementar-se les situacions assimilades a accident de treball, com a conseqüència de períodes d'aïllament o contagi provocats pel virus COVID-19 que no portin causa de l'activitat laboral.

En aquest últim cas, la pròpia Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social ha determinat que l'assimilació, ho és “exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social sin que, por tanto, se haga extensible dicha consideración a la prestación de asistencia sanitaria que derivará de contingencia común, salvo que se pruebe que la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.”

 

 

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.

 © VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos