logo

Nota informativa

Data de publicació: 10/04/2020

Document PDF

 

MESURES ADDICIONALS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA ADOPTADES PEL DECRET LLEI 11/2020

El dijous 9 d’abril es publica al Diari Oficial de la Generalitat el “Decret Llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries”.

El Decret Llei conté una sèrie de mesures que afecten, entre d’altres, a l’àmbit de la contractació pública.

La Disposició Addicional cinquena estableix les següents mesures en matèria de contractació:

- Queda declarada la urgència en la tramitació dels següents expedients de contractació iniciats o que encara no han pogut ser iniciats com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i de la suspensió dels terminis administratius:

- Els necessaris per garantir la continuïtat de serveis públics essencials.

- Els vinculats a serveis de manteniment i obres de carreteres i vies de transport per carretera, ferroviari i ports i altres vies, els de l'àmbit de la salut i sanitaris i els de serveis socials i d'atenció a les persones.

- Els que sigui necessària la formalització perquè corresponen a la cobertura de necessitats inajornables.

- Els que es requereixi accelerar l’adjudicació per raons d’interès públic.

- La tramitació dels expedients de contractació relatiu a propostes o projectes ja tramitats o preparats respecte als quals s’hagin hagut de reformular les condicions com a conseqüència de l’epidèmia.

En aquests supòsits, sens perjudici de la declaració automàtica, caldrà incorporar a l’expedient un informe que exposi la urgència i que es remeti a la DA5a del Decret.

- En aquells expedients ja iniciats en el moment de la declaració de l’estat d’alarma, l’òrgan de contractació podrà acordar la tramitació dels mateixos amb l’aplicació de les mesures d’urgència de l’article 119 de la LCSP pels tràmits que restin pendents en el procediment. Per fer-ho haurà de resoldre oportunament i caldrà incorporar a l’expedient un informe justificatiu que justifiqui la urgència en els termes establerts a la DA5a del Decret.

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos