logo

Nota informativa

Data de publicació: 09/04/2020

Document PDF

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL TRACTAMENT DEL PERSONAL SANITARI EN L'ÀMBIT DE L'ATENCIÓ HOSPITALÀRIA I SOCIOSANITÀRIA EN LACTÀNCIA MATERNA NATURAL

Què passa si una persona treballadora es troba en lactància materna natural, i presta serveis assistencials en l'àmbit de l'atenció hospitalària i sociosanitària amb risc de contagi de SARS-CoV-2 ?

L'anàlisi de la situació es refereix a aquells professionals sanitaris en l'àmbit de l'atenció hospitalària i sociosanitària que estan prestant serveis després del descans per maternitat, que mantenen la lactància materna, i com a mínim es troben en el període de referència de l'art . 37.4 ET (fins 9-12 mesos des del naixement per a la cura del lactant).

Per als casos de mares lactants fora de el període postnatal immediat i que s'hagin contagiat, o hagi sospita d'infecció pel SARS-CoV-2 s'ha vingut recomanant extremar les mesures d'aïllament (higiene de mans i mascareta facial) i seguir alletant al nounat o bé fer una extracció de la llet prenent les màximes precaucions d'aïllament (higiene de mans i mascareta) i que aquesta sigui administrada al nounat per un cuidador sa.

A més l'OMS ha recomanat mantenir l'alletament tant per a casos de mares confirmades com a probables, sempre que es mantinguin mesures per a la prevenció d'infecció per microorganismes transmesos per gotes i per contacte. En casos de mares amb malaltia greu es recomana recórrer a l'extracció de la llet.

El procediment d'actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals davant de l'exposició a la SARS-CoV-2, del Ministeri de Sanitat de 30 de març de 2020, ha determinat que el servei sanitari de l'SPRL ha d'avaluar la presència de personal treballador especialment sensible en relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, establir la naturalesa d'especial sensibilitat de la persona treballadora i emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció. Per això, es tindrà en compte l'existència o inexistència d'unes condicions que permetin realitzar el treball sense elevar el risc propi de la condició de salut de la persona treballadora.

Amb l'evidència científica disponible a data 23 de març de 2020, el Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables per COVID-19 les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència , càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys.

D'altra banda, segons Criteri 9/2020 de l'INSS de 9 de març de 2020, en matèria de Nacimiento y cuidado de menor. Disfrute de los descansos obligatorio y voluntario al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” ha afegit una nota a data 20 de març de 2020, que disposa: “1. Se dará el mismo tratamiento previsto en el presente criterio al personal que, siendo susceptible de ser llamado a la prestación de servicios como medida de refuerzo del Sistema Nacional de Salud en aplicación del art. 12 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se reincorpore voluntariamente y, en consecuencia, interrumpa o no inicie el correspondiente descanso obligatorio o voluntario por nacimiento o cuidado de menor. 2. En todo caso, la previsión contenida en el  1 anterior, de reincorporación voluntaria, no se aplicará a las madres biológicas durante el periodo de descanso obligatorio”.

Si bé és cert, que la mare lactant de el període postnatal immediat no es troba expressament relacionada com a persona treballadora especialment sensible en els grups vulnerables per COVID-19, hem de posar en context l'actual normativa laboral urgent i extraordinària de prestació de serveis dels professionals sanitaris, i en concret, en l'àmbit de l'atenció hospitalària i sociosanitària, a més de les guies de recomanacions clíniques i de prevenció de riscos laborals, per recomanar que aquelles mares lactants que prestin serveis assistencials en aquest àmbit siguin avaluades pels SPRL de cada centre sanitari per emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció, i si no fos possible la seva reubicació en un altre lloc de treball, proposar amb document de l'Entitat sanitària, la sol·licitud de prestació per risc durant la lactància natural a l' INSS, i segons els requisits de el Reial Decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

 

 

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos