logo

Nota informativa

Data de publicació: 04/04/2020

Document PDF

NOVES MESURES URGENTS D’ÀMBIT SANITARI I SOCIAL

El Ministeri de Sanitat ha publicat el dissabte 4 d’abril l’Ordre SND/322/2020, de 3 d'abril, per la qual es modifiquen l'Ordre SND/275/2020, de 23 de març i l'Ordre SN /295/2020, de 26 de març, i s'estableixen noves mesures per atendre necessitats urgents de caràcter social o sanitari en l'àmbit de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Les principals novetats que s’hi contenen són les següents:

OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ

S’estableix una nova obligació d’informació relativa als centres de serveis socials de caràcter residencial. Les autoritats competents de cada Comunitat Autònoma tenen l’obligació de remetre al Ministeri de Sanitat la informació inclosa al nou Annex de l'Ordre SND/275/2020, de 23 de març, abans del 8 d’abril i, a partir d’aquell moment, cada  dimarts i dijous abans de les 21h. A aquestes efectes, aquestes autoritats han d’establir la forma i el termini en què els titulars dels centres residencials han de facilitar aquesta informació.

 

PRIORITZACIÓ DEL SECTOR RESIDENCIAL

Es determina que les autoritats competents de les Comunitats Autònomes han de donar prioritat a la identificació i investigació epidemiològica dels casos de COVID-19 relacionats amb residents, treballadors o visitants dels centres de serveis socials de caràcter residencial. En particular, si aquests centres tenen residents amb símptomes compatibles amb el COVID-19 o amb diagnòstic confirmat, s’ha de prioritzar:

- La realització de proves diagnòstiques als treballadors i residents.

- La disponibilitat d’equips de protecció individual per als treballadors i residents.

 

CONCRECIÓ DE LES FACULTATS D’INTERVENCIÓ DELS CENTRES RESIDENCIALS

Es concreten algunes de les facultats de les autoritats competents de les Comunitats Autònomes en relació als centres intervinguts:

a. Alta, baixa, trasllat o reubicació dels residents: S’indica que aquestes mesures es podran dur a terme quan existeixi una justificació basada en l'aïllament i protecció de cohorts en base al que estableix l'Ordre SND /265/2020, de 19 de març, així com quan resulti necessari per a sostenir la continuïtat dels serveis per manca de recursos humans suficients.

b. Direcció i coordinació dels centres per part d’un empleat públic: S’estableix que quan la intervenció consisteixi en la designació d’un empleat públic per a gestionar i coordinar l‘activitat assistencial dels centres, aquest haurà de garantir que es compleixen les condicions d’ubicació i aïllament de pacients, neteja, coordinació per al diagnòstic, seguiment i, si escau, derivació dels residents, determinades reglamentàriament. A més, s’exigeix que els expedients que s’obrin a l'efecte per part de l'autoritat competent que ha ordenat la intervenció incorporin un informe sobre la situació inicial, el detall de la intervenció realitzada i la situació final un cop finalitzada aquesta. 

 

Finalment, s’estableix que la designació d’un empleat públic per a gestionar i coordinar l’activitat assistencial dels centres serà obligatòria:

a. Quan es produeixi un increment no esperat de les morts durant l'epidèmia per COVID-19.

b. En qualsevol de les situacions excepcionals que s'estableixen en el apartat cinquè de l’Ordre SND /275/2020, de 23 de març.

En aquests casos la designació s’haurà de realitzar en un termini de 24h des de la comunicació de qualsevol de les situacions indicades.

 

FLEXIBILITZACIÓ DE LES CONDICIONS DE REINCORPORACIÓ DEL PERSONAL AMB FUNCIONS SINDICALS

Es determina que el personal del sector dels serveis socials que tenia reconeguda la dispensa absoluta d'assistència al lloc de treball per exercir funcions sindicals amb anterioritat a l'aprovació de l'Ordre SND/295/2020, de 26 de març, i que s'hagi incorporat com a conseqüència de l’aprovació d'aquesta ordre, podrà tornar a la seva situació de dispensa per a l'exercici de funcions sindicals.

 

FACULTAT DE DISPOSICIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I PERSONAL DEL IMSERSO

Es disposa que l’IMSERSO posi a disposició de les autoritats competents de les Comunitats Autònomes, les seves instal·lacions i els seus empleats públics.

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos