logo

Nota informativa

Data de publicació: 01/04/2020

Document PDF

BOE Reial Decret Llei 11/2020 - 4208

MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L'ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER FER FRONT AL COVID-19

En el BOE d’avui, 1 d’abril, s’ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID‑19. En aquesta nota analitzarem les mesures vinculades al món laboral i anirem, durant el dia d’avui, explicant les mesures socials i econòmiques que també s’inclouen. Per una millor facilitat expositiva ho analitzarem per col·lectius afectats i per mesures adoptades.

 

I.- SUBSIDI D'ATUR EXCEPCIONAL PER FI DE CONTRACTE TEMPORAL.

L’article 33 crea un subsidi d’atur excepcional per fi de contracte temporal que beneficia  les persones treballadores que reuneixin els requisits següents:

a. Que se'ls hagués extingit un contracte de durada determinada de, com a mínim, dos mesos de durada, amb posterioritat a l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma.

b. Que no comptessin amb la cotització necessària per accedir a una altra prestació o subsidi

c. Que no tinguessin rendes en els termes que estableix l'article 275 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social (aquest article considera complert el requisit de carència de rendes quan el sol·licitant no tingui rendes de qualsevol naturalesa superiors, en còmput mensual, al 75% del SMI, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. En cas de família a càrrec - cònjuge, fills menors de vint anys o majors incapacitats, o menors acollits- la renda del conjunt de la unitat familiar així constituïda, inclòs el sol·licitant, dividida pel nombre de membres que la componen, no ha de superar el 75% del SMI, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries). L’import del SMI, excloses pagues, és de 950 euros i el 75% és de 712,5 euros.

Aquest subsidi és reconeix per l'extinció d'un contracte de durada determinada, inclosos els contractes d'interinitat, formatius i de relleu.

El subsidi d'atur excepcional serà incompatible amb la percepció de qualsevol renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública.

El subsidi excepcional consistirà en una ajuda mensual del 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) mensual vigent. El IPREM vigent és de 548,60 euros i el 80% és de 438,88 euros.

La durada d'aquest subsidi excepcional serà d'un mes, ampliable si així es determina per posterior Reial decret llei.

La Disposició transitòria tercera aclareix que aquest subsidi es aplicable a les extincions contractuals que s'hagin produït a a partir del dia 14/03/2020 (data en que va entrar en vigor el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d'alarma). El Servei Públic d'Ocupació Estatal ha d'establir en el termini d'un mes, a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, el procediment per a la tramitació de sol·licituds, que determinarà els formularis, sistema de tramitació (presencial o telemàtic) i els terminis per a la seva presentació.

 

II.- MORATORIA I APLAÇAMENT DE QUOTES A EMPRESES I AUTÒNOMS

1.- L’article 34 habilita la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de 6 mesos, sense interès, a les empreses i als treballadors autònoms que ho sol·licitin, sempre que compleixin els requisits i condicions que s'establiran mitjançant una ordre del Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions previ acord de la Comissió Delegada de Govern per a Assumptes Econòmics.

 La moratòria afectarà al pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social. El període de meritació, en el cas de les empreses, estarà entre els mesos d'abril i juny de 2020 i, en el cas dels treballadors autònoms, entre maig i juliol de 2020, sempre que les activitats que realitzen no s'hagin suspès en ocasió de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Les sol·licituds de moratòria s'han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d'ingrés corresponents als períodes de meritació, sense que en cap cas procedeixi la moratòria d'aquelles cotitzacions en que el termini reglamentari d'ingrés hagi finalitzat amb anterioritat a aquesta sol·licitud.

Per facilitar a les empreses i als autònoms la realització de les gestions amb la Seguretat Social, es permet a empreses i gestories utilitzar el Sistema de remissió electrònica de dades (XARXA) per a efectuar per mitjans electrònics les sol·licituds i altres tràmits corresponents als ajornaments en el pagament de deutes, les moratòries en el pagament de cotitzacions i les devolucions d'ingressos indeguts amb la Seguretat Social.

Aquesta moratòria no és aplicable als codis de compte de cotització pels quals les empreses hagin obtingut exempcions en el pagament de l'aportació empresarial així com en les quotes de recaptació conjunta com a conseqüència dels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major.

Les sol·licituds presentades per les empreses, o pels treballadors per compte propi, que continguessin falsedats o incorreccions en les dades facilitades donaran lloc a les sancions corresponents. Es considera a aquests efectes com falsedat o incorrecció haver comunicat a la Tresoreria General de la Seguretat Social la sol·licitud d'inscripció com a empresa, o en l'alta de treballador en el corresponent règim especial, o en variació de dades posterior a la inscripció, o a l'alta, una activitat econòmica falsa o incorrecta, així com aquelles altres dades que determinin l'existència de les condicions i requisits.

El reconeixement indegut de moratòries com a conseqüència d'algun dels incompliments que preveu el paràgraf anterior, donarà lloc a la revisió d'ofici de l'acte de reconeixement de la moratòria. En aquests supòsits, i sense perjudici de la responsabilitat administrativa o penal que legalment correspongui, s’aplicarà, a les quotes a les que s'hagués aplicat indegudament la moratòria, el corresponent recàrrec i interessos, de conformitat amb el que estableix el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social.

2.- L’article 35 permet a les empreses i als treballadors autònoms o als autoritzats per actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), sempre que no tinguessin altre ajornament en vigor, poder sol·licitar l'ajornament en el pagament dels deutes amb la Seguretat Social en que el termini reglamentari d'ingrés tingui lloc entre els mesos d'abril i juny de 2020, amb un interès del 0,5%. Aquesta sol·licitud ha d’efectuar-se abans del transcurs dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari d'ingrés.

 

III.- MESURES QUE AFECTEN A LES PERSONES INTEGRADES AL SISTEMA ESPECIAL D’EMPLEATS DE LA LLAR.

SUBSIDI EXPRAÒRDINARI PER FALTA D’ACTIVITAT.

L’article 30 crea un subsidi extraordinari per falta d'activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial d'Empleats de Llar del règim General de la Seguretat Social.

Per tenir dret al subsidi s’havia d’estar d’alta en el Sistema Especial d'Empleats de la Llar del règim General de la Seguretat Social abans de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma

A més, s’ha d’estar en alguna d’aquestes circumstàncies:

- Haver deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, per tal de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis i amb motiu de la crisi sanitària de l'COVID-19.

- Que se’ls hagi extingit el seu contracte de treball per d'acomiadament disciplinari o per desistiment de l'ocupador o ocupadora.

L'acreditació d’estar en alguna d’aquestes circumstàncies es farà:

- En el cas de disminució total o parcial de serveis à per mitjà d'una declaració responsable, signada per la persona o persones ocupadores.

- En el supòsit d'extinció del contracte de treball à mitjançant la carta d'acomiadament, comunicació del desistiment, o documentació acreditativa de la baixa en el Sistema Especial d'Empleats de la Llar.

L’article 31 regula la quantia del subsidi que serà el resultat d'aplicar, a la base reguladora corresponent a l'activitat que s'hagués deixat d'exercir, un percentatge determinat.

La base reguladora diària de la prestació estarà constituïda per la base de cotització de l'empleat de llar corresponent al mes anterior al fet causant, dividida entre 30. Si són diversos els treballs exercits en aquest sistema especial, es calcularà la base reguladora corresponent a cada un dels diferents treballs que haguessin deixat de realitzar-se.

La quantia del subsidi serà el resultat d'aplicar un percentatge del 70% a la base reguladora referida, i no podrà ser superior al Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

En el cas de pèrdua parcial de l'activitat, la quantia del subsidi indicada es percebrà en proporció directa al percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora.

Quan són diversos els treballs exercits, la quantia total del subsidi serà la suma de les quantitats obtingudes aplicant a les diferents bases reguladores corresponents a cada un dels diferents treballs el percentatge del 70%, tenint aquesta quantia total el mateix límit del SMI

En el cas de pèrdua parcial de l'activitat, en tots o algun dels treballs exercits, s'aplicarà a cadascuna de les quantitats obtingudes el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora en l'activitat corresponent; si la quantia total del subsidi, prèviament a l'aplicació d'aquests percentatges, arribés a l'import del SMI, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries, es prorratejarà l'import esmentat entre tots els treballs exercits atenent a la quantia de les bases de cotització durant el mes anterior a el fet causant de cada un d'ells, aplicant-se a les quantitats així obtingudes el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora en l'activitat corresponent.

Aquest subsidi extraordinari per falta d'activitat es percebrà per períodes mensuals, des de la data de naixement del dret. A aquests efectes, s'entendrà per data efectiva de naixement del dret la data indicada en declaració responsable quan el fet causant consisteixi en la reducció de l'activitat, o la data de baixa en la Seguretat Social, en el cas de l' fi de la relació laboral.

Aquest subsidi serà compatible amb les percepcions derivades de les activitats per compte propi o per compte d'altri que s'estiguessin desenvolupant en el moment de la seva meritació, incloent les que determinen l'alta en el sistema especial de la Seguretat Social dels empleats de la llar, sempre que la suma dels ingressos derivats del subsidi i la resta d'activitats no sigui superior al Salari Mínim Interprofessional.

Aquest subsidi extraordinari serà incompatible amb el subsidi per incapacitat temporal i amb el permís retribuït recuperable regulat en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials.

La Disposició transitòria tercera aclareix que aquest subsidi es aplicable a les faltes d’activitat que s'hagin produït a partir del dia 14/03/2020 (data en que va entrar en vigor el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d'alarma). El Servei Públic d'Ocupació Estatal ha d'establir en el termini d'un mes, a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, el procediment per a la tramitació de sol·licituds, que determinarà els formularis, sistema de tramitació (presencial o telemàtic) i els terminis per a la seva presentació.

 

IV.- REGLES APLICABLES A LA DURADA DE DETERMINATS CONTRACTES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR CELEBRATS PER LES UNIVERSITATS.

La Disposició addicional dotzena assenyala que els contractes d'ajudants, professors ajudants doctors, professors associats i professors visitants, celebrats d'acord amb els articles 49, 50, 53 i 54 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, que finalitzaven durant la vigència de l’estat d'alarma i de les seves pròrrogues, es prorroguen d'acord amb les regles següents, llevat de pacte en contra.

Aquesta pròrroga es realitzarà per una extensió equivalent al temps de durada de l'estat d'alarma i, si s'escau, les seves pròrrogues. Excepcionalment, per motius justificats, les parts podran acordar, amb caràcter previ a la data de finalització del contracte, una pròrroga de la mateixa de fins a tres mesos addicionals al temps de durada de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

La durada dels contractes prorrogats en aplicació d'aquesta disposició addicional pot excedir els límits màxims previstos per aquests contractes en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre

 

V.- REGLES APLICABLES ALS CONTRACTES DE TREBALL SUBSCRITS AMB CÀRREC A FINANÇAMENT DE CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES DE RECURSOS HUMANS EN L'ÀMBIT DE LA INVESTIGACIÓ I DE LA INTEGRACIÓ DE PERSONAL CONTRACTAT EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUT.

La Disposició addicional tretzena permet a les entitats que hagin subscrit contractes de treball de durada determinada amb càrrec al finançament procedent de convocatòries d'ajuts de recursos humans realitzades per agents de finançament de el Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació, sota qualsevol modalitat laboral i en el marc de la Llei 14/2011, de 12 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, el poder prorrogar la vigència d’aquests contractes, exclusivament quan resti un any o menys per a la finalització dels corresponents contractes de treball.

La pròrroga dels contractes podrà ser acordada pel temps de durada de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues vinculades a l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19. Per motius justificats, es podran prorrogar els contractes per fins a tres mesos addicionals a el temps de durada de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

A més, quan els contractes hagin estat suspesos per possibilitar que les persones contractades s'integrin en el Sistema Nacional de Salut per atendre les contingències derivades de la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19, el temps de suspensió s'addicionarà a l'establert en el paràgraf anterior.

En tot cas, la durada total d’aquests contractes i de la seva eventual pròrroga podrà excedir els límits temporals màxims previstos a la Llei 14/2011, d'1 de juny.

La pròrroga dels contractes laborals requerirà de la subscripció del corresponent acord subscrit entre l'entitat contractant i la persona emprada, amb caràcter previ a la data prevista de finalització del contracte.

 

VI.- INTERPRETACIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA DE EL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE L'COVID-19 (OBLIGACIÓ DEL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ)

La Disposició addicional catorzena aclareix que el compromís del manteniment de l'ocupació que estableix la disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19, es valorarà en atenció a les característiques específiques dels diferents sectors i la normativa laboral aplicable, tenint en compte, en particular, les especificitats d'aquelles empreses que presenten una alta variabilitat o estacionalitat de l'ocupació o una relació directa amb esdeveniments o espectacles concrets.

I, aplicant aquesta filosofia a les empreses dels sectors de les arts escèniques, musicals, cinematogràfiques i audiovisuals indica que, en aquest àmbit, en el cas de contractes temporals, el compromís de manteniment de l'ocupació no s'entendrà incomplert quan el contracte s'extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l'obra o servei que constitueix el seu objecte o quan no pugui realitzar-se de forma immediata la activitat objecte de contractació.

Esperem que aquest sigui el criteri que s’apliqui a la resta de sectors.

 

VII.- COMPATIBILITAT DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ AMB EL NOMENAMENT COM A PERSONAL ESTATUTARI DELS PROFESSIONALS SANITARIS REALITZATS A L'EMPARA DE L'ORDRE SND/ 232/2020, DE 15 DE MARÇ, PER LA QUAL S'ADOPTEN MESURES EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS I MITJANS PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19.

La Disposició addicional quinzena indica que els professionals sanitaris jubilats metges i infermers i el personal emèrit, que es reincorporen al servei actiu per determinació de l'autoritat competent, a través del nomenament estatutari corresponent, tindran dret a percebre l'import de la pensió de jubilació que estiguessin percebent a el temps de la incorporació a la feina, en qualsevol de les seves modalitats, inclòs, si s'escau, el complement a mínims. Després de les consultes efectuades als organismes corresponent, i malgrat la normativa no ho estableix expressament, sembla que aquesta solució és d’aplicació igualment al professionals sanitaris laborals que es reincorporin al SISCAT.

No els és aplicable la incompatibilitat amb el treball que es regula als articles 213 i 214 de la Llei General de la Seguretat Social i el beneficiari tindrà la consideració de pensionista amb caràcter general.

Durant la realització d'aquest treball, s'aplicarà el règim de limitació de les pensions, incompatibilitats i l'exercici de el dret d'opció, de la Llei General de la Seguretat Social.

La protecció d'aquests treballadors, en ocasió o per conseqüència de la feina feta, consistirà:

a) Quan es expedeixi un comunicat de baixa mèdica qualificada com a accident de treball, tenen dret a la corresponent prestació d'incapacitat temporal derivada d’accident de treball, que serà compatible amb la percepció de la pensió de jubilació que tenien en el moment de la seva incorporació.

b) Quan es expedeixi un comunicat de baixa mèdica qualificada de malaltia comuna, i sempre que acrediti les cotitzacions exigides a l’article 172 de la Llei General de la Seguretat Social (180 dies), tenen dret a la corresponent prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes, que serà compatible amb la percepció de la pensió de jubilació que tenien en el temps de la seva incorporació.

c) Quan siguin declarats en situació d'incapacitat permanent, podran optar per continuar amb la percepció de la pensió de jubilació o optar a la corresponent pensió d'incapacitat permanent derivada d'accident de treball.

d) Quan els professionals jubilats morin en ocasió o per conseqüència de la feina exercit per aquesta reincorporació, podran causar les corresponents prestacions de mort i supervivència derivades d'accident de treball.

 

VIII.- COMPATIBILITAT DEL SUBSIDI PER CURA DE MENOR I LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ O CESSAMENT D'ACTIVITAT DURANT LA PERMANÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA.

La Disposició addicional vigèsima-segona indica que, durant la permanència de l'estat d'alarma, el subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, no es veurà afectat per la suspensió del contracte i reducció de jornada per ERTO instat per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19.

En aquests casos, l'expedient de regulació temporal d'ocupació que tramiti l'empresari, ja sigui per suspensió de contractes o reducció temporal de la jornada de treball, només afectés el treballador beneficiari d'aquest subsidi en la part de la jornada no afectada per la cura de el menor.

Serà, per tant, compatible la percepció del subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, amb la percepció de la prestació per desocupació que com a conseqüència de la reducció de la jornada, afectada per un expedient de regulació temporal d'ocupació, pogués tenir dret a percebre.

A aquest efecte, l'empresa a l'hora de presentar la sol·licitud, indicarà les persones que tinguin reduïda la jornada de treball com a conseqüència de ser titular del subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, assenyalant la part de la jornada que es veu afectada per l'expedient de regulació temporal d'ocupació.

Durant el temps que romangui l'estat d'alarma no hi ha obligació de cotitzar, tenint-se el període per cotitzat a tots els efectes.

Aquest mateix criteri s’aplica als treballadors autònoms que vinguessin percebent el subsidi per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu a 14 de març de 2020.

 

IX. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 34 DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ (SUSPENSIÓ CONTRACTES PÚBLICS)

Es modifica el redactat de l’article 34 del RDL 8/2020. A efectes laborals hem de destacar el següent:

1.- Els contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva, vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, celebrats per les entitats pertanyents al Sector Públic (en el sentit definit en l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, l'execució del qual esdevingui impossible com a conseqüència de l'COVID-19 o les mesures adoptades per l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local per combatre-ho, quedaran suspesos total o parcialment des que es produís la situació de fet que impedeix la seva prestació i fins que aquesta prestació es pugui reprendre. A aquests efectes, s'entendrà que la prestació pot reprendre quan, havent cessat les circumstàncies o mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan de contractació notificarà el contractista la fi de la suspensió.

Quan d'acord amb el que disposa el paràgraf anterior, l'execució d'un contracte públic quedarà totalment en suspens, l'entitat adjudicadora ha d'abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la seva realitat, efectivitat i quantia pel contractista. Els danys i perjudicis per què el contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els següents:

1.- Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista a el personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 l'execució ordinària de contracte, durant el període de suspensió.

S’aclareix que les despeses salarials inclouran els relatius a les cotitzacions a la Seguretat Social que corresponguessin.

2- Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius a el període de suspensió del contracte.

3.- Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips relatius a el període de suspensió del contracte, adscrits directament a l'execució del contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents durant la suspensió del contracte.

4.-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.

2.- S’estableix que l’aplicació de l’apartat anterior requereix que el contractista hagi d’instar a l'òrgan de contractació aquesta suspensió i l’òrgan, en el termini de cinc dies naturals,  hagués apreciat la impossibilitat d'execució del contracte com a conseqüència de la situació descrita.

Amb aquesta finalitat el contractista haurà de dirigir la seva sol·licitud a l'òrgan de contractació reflectint: les raons per les quals la execució del contracte ha esdevingut impossible; el personal, les dependències, els vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els equips adscrits a l'execució del contracte en aquest moment; i els motius que impossibiliten l'ocupació pel contractista dels mitjans citats en un altre contracte. Les circumstàncies que es posin de manifest en la sol·licitud podran ser objecte de posterior comprovació. Transcorregut el termini indicat sense notificar-se la resolució expressa al contractista, aquesta haurà d'entendre desestimatòria.

3.- Això no obstant, en el cas que entre el personal que figurés adscrit al contracte es trobi personal afectat pel permís retribuït recuperable que preveu el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març , l'abonament per l'entitat adjudicadora de les corresponents despeses salarials no tindrà el caràcter d'indemnització sinó d'abonament a compte per la part corresponent a les hores que siguin objecte de recuperació en els termes de l'article tres de l'esmentat Reial Decret Llei, a tenir en compte en la liquidació final del contracte.

4.- La suspensió dels contractes de sector públic d'acord amb aquest article no constituirà en cap cas una causa de resolució dels mateixos.

 

X.- ALTRES:

- L’article 42 Flexibilitza els contractes de subministrament d'electricitat per a autònoms i empreses.

- L’article 43 flexibilitza pels autònoms els contractes de gas natural.

- L’article 44 permet que els autònoms puguin sol·licitar la suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli durant els dies de suspensió d’activitats vinculades a l’estat d’alarma.

- L’article 50 permet a aquelles empreses i treballadors autònoms que siguin prestataris de crèdits o préstecs financers la titularitat correspongui a una comunitat autònoma o entitat local el poder sol·licitar l'ajornament de pagament del principal i / o interessos a satisfer en el que resta de 2020.

- La Disposició addicional sèptima indica que els ingressos derivats de la cotització per formació professional obtinguts en l'exercici 2020, podran destinar-se al finançament de qualsevol de les prestacions i accions de sistema de protecció per desocupació.

- La Disposició addicional vuitena aclareix que el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar qualsevol altre procediment d'impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixin d'acord amb el que preveuen les lleis, en qualsevol procediment de què puguin derivar efectes desfavorables o de gravamen per a l'interessat, es computarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l'estat d'alarma, amb independència de el temps que hagi transcorregut des de la notificació de l'actuació administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma. L'anterior s'entén sense perjudici de l'eficàcia i executivitat de l'acte administratiu objecte de recurs o impugnació.

- La Disposició addicional divuitena permet la col·laboració d'empleades i empleats públics en servei actiu tant en l'àmbit de la seva administració d'origen com en qualsevol altra administració, en les àrees de caràcter sanitari, sociosanitari, d'ocupació, per a la protecció de col·lectius vulnerables i en aquelles altres activitats que requereixin un reforç en matèria de personal com a conseqüència de la situació provocada pel COVID-19. En aquest cas, mantindran les seves retribucions a càrrec de l'organisme d'origen . La prestació del servei es podrà dur a terme tant de manera presencial com a través de modalitats no presencials de treball, prèvia autorització del seu superior jeràrquic i comunicació a l'òrgan competent en matèria de personal.

- La Disposició addicional vint permet la disponibilitat dels plans de pensions en cas d'atur o cessament d'activitat derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. A aquests efectes, durant els sis mesos des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma , els partícips dels plans de pensions poden, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats en els supòsits següents:

a) Trobar-se en situació legal de desocupació com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

b) Ser empresari titular d'establiments l'obertura al públic que hagi vist suspesa la seva activitat com a conseqüència del que estableix l'article 10 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

c) En el cas dels treballadors autònoms que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

L'import dels drets consolidats disponible no podrà ser superior a:

a) Els salaris deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l'expedient de regulació temporal d'ocupació per al supòsit que preveu l'apartat a).

b) Els ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre mentre es mantingui la suspensió d'obertura al públic per al supòsit recollit en l'apartat b).

c) Els ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre mentre es mantingui la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 per al supòsit recollit en l'apartat c).

- La Disposició addicional  21 regula la Incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total. En aquests casos de confinament total,  i amb efectes des de l'inici de la situació de confinament, sempre que existeixi el corresponent comunicat de baixa, s'estendrà aquesta protecció a aquells treballadors obligats a desplaçar-se de localitat i que tinguin obligació de prestar els serveis essencials, sempre que s'hagi acordat el confinament de la població on tingui el seu domicili i li hagi estat denegada de forma expressa la possibilitat de desplaçar-se per l'autoritat competent, no pugui realitzar el seu treball de forma telemàtica per causes no imputables a l'empresa per a la qual prestes els seus serveis o al propi treballador i no tingui dret a percebre cap altra prestació pública. L'acreditació de l'acord de confinament de la població on té el domicili i la denegació de la possibilitat de desplaçament es realitzarà mitjançant certificat expedit per l'ajuntament del domicili davant el corresponent òrgan del servei públic de salut. De la mateixa manera, la impossibilitat de realització de la feina de forma telemàtica s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de l'empresa o una declaració responsable en el cas dels treballadors autònoms davant del mateix òrgan del servei públic de salut.

 

XI.- DISPOSICIÓ FINAL DOTZENA. VIGÈNCIA.

Amb caràcter general, les mesures que preveu el present Reial decret llei mantenen la vigència fins a un mes després de la fi de la vigència de la declaració de l'estat d'alarma. No obstant l'anterior, aquelles mesures que preveu aquest Reial decret-llei que tenen un termini determinat de durada s'han de subjectar a aquest.

 

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos