logo

Nota informativa

Data de publicació: 01/04/2020

Document PDF

MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DE LES MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID‑19

El dimarts 31 de març el Govern ha aprovat el Reial Decret-Llei 11/2020 amb noves mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (BOE núm. 91 d’1 d’abril de 2020).

 

El nou Reial Decret-llei conté una sèrie de previsions destinades a modificar, matisar i ampliar les mesures en matèria de contractació administrativa aprovades mitjançant el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que a continuació passem a resumir:

1. Modificació de l’apartat 1, el quart paràgraf de l’apartat 3, l’apartat 6 i la incorporació de dos apartats nous, el 7 i el 8, a l’article 34 del Reial Decret-llei 8/2020, amb efectes del dia 18 de març de 2020

a. Incorporació de la possibilitat de suspendre parcialment els contractes de serveis i subministrament de prestació successiva

En relació amb els contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva vigents l’execució dels quals esdevingui impossible, en relació amb els quals es preveu que quedaven suspesos des del moment en què es produís la situació de fet que impedeix la seva prestació fins que la mateixa pugui reprendre’s, s’incorpora la previsió que es puguin suspendre parcialment.

En aquests casos, es manté la previsió que l’entitat adjudicadora hagi d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió (prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la seva realitat, efectivitat i quantia pel contractista), els quals només poden referir-se al període de suspensió i a les despeses salarials efectivament abonades pel contractista al personal adscrit a l’execució del contracte en data 14 de març de 2020, a les despeses pel manteniment de la garantia definitiva, a les despeses de lloguer o cost de manteniment de maquinària, instal·lacions i equipaments adscrits a l’execució del contracte, i a les despeses corresponents a pòlisses d’assegurances previstes al plec i vinculades a l’objecte del contracte. Addicionalment, tenint en compte la possibilitat de suspensió parcial, es reconeix que en aquests supòsits els danys i perjudicis a abonar seran els que corresponguin de conformitat amb l’anterior, però només respecte la part del contracte suspesa.

L’aplicació de l’anterior depèn de què l’òrgan de contractació, a instància del contractista i en el termini de 5 dies naturals, apreciï la impossibilitat de l’execució del contracte. En dita instància s’han de fer constar les raons per les quals l’execució del contracte ha esdevingut impossible i els conceptes indemnitzables.

Així mateix, arran de l’aprovació del permís retribuït recuperable previst al Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, es preveu que en cas que entre el personal que figurés adscrit al contracte en data 14 de març de 2020 es trobi personal afectat per aquest permís, l’abonament de l’entitat adjudicadora de les corresponents despeses salarials no tindrà caràcter d’indemnització sinó d’abonament a compte per la part corresponent a les hores que siguin objecte de recuperació en els termes del Reial Decret-llei 10/2020, a tenir en compte en la liquidació del contracte.

b. Revisió de la regulació establerta per als contractes d’obra la finalització dels quals estigués prevista durant el període de l’estat d’alarma.

En relació amb els contractes públics d’obres, es modifica un paràgraf de l’article 34.3 del Reial Decret-llei 8/2020 amb la finalitat d’afegir que els contractistes han de complimentar la corresponent sol·licitud justificativa en aquells casos en què vulguin acollir-se a la pròrroga del termini d’entrega final de l’obra a canvi d’oferir el compliment dels compromisos pendents (quan tinguessin prevista la finalització del seu període d’execució entre el 14 de març, data d’inici de l’estat d’alarma, i durant el període en què es prolongui el mateix, i que com a conseqüència de la situació creada pel COVID-19 o les mesures adoptades per les Administracions per combatre’l, no pugui tenir lloc l’entrega de l’obra).

c. S’introdueix la possibilitat de suspendre els contractes de seguretat, neteja i manteniment de sistemes informàtics en cas que els edificis i instal·lacions tanquin.

En relació amb l’exclusió de l’aplicació de les previsions de l’article 34 del Reial Decret-llei 8/2020 a determinats contractes, la nova norma matisa l’exclusió dels contractes de seguretat, neteja i manteniment de sistemes informàtics, en relació amb els quals estableix que sí serà possible la seva suspensió total o parcial, en els termes referits anteriorment, si com a conseqüència de les mesures adoptades en el marc de la situació d’emergència sanitària els edificis o instal·lacions públiques queden tancats total o parcialment, i especifica que en el supòsit de suspensió parcial els contractes es consideraran parcialment suspesos des de la data de tancament de l’edifici o instal·lació i fins que es reobrin. Així mateix, es preveu que l’òrgan de contractació ha de notificar al contractista els serveis que s’han de mantenir en execució en cada edifici o instal·lació.

d. Es defineix el que s’ha d’entendre per “contractes públics” als efectes de l’aplicació de l’article 34 del Reial Decret-llei 8/20202.

Així, s’atorga la consideració de “contractes públics” a aquells que d'acord amb els seus plecs estiguin subjectes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic; o a el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; o a la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals; o Llibre I de Reial Decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals; o a la Llei 24/2011, d'1 d'agost, de contractes de sector públic en els àmbits de la defensa i de la seguretat.

2. Modificació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Es modifica el paràgraf segon de l’apartat 4 de l’article 9 de la LCSP que, per als contractes de serveis, preveia la possibilitat d’establir una durada superior a la màxima prevista com a norma general (5 anys) quan ho exigís el període de recuperació de les inversions directament relacionades amb el contracte i no fossin susceptibles d’utilitzar-se en la resta de l’activitat productiva del contractista, sempre que l’amortització de les inversions fos un cost rellevant en la prestació del servei.

Doncs bé, d’acord amb la nova redacció d’aquest paràgraf, l’anterior previsió s’estén, igualment, als contractes de subministrament

 

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx. © VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos