logo

Nota informativa

Data de publicació: 31/03/2020

Document PDF

Ordre SND/307/2020

ORDRE SND/307/2020, 30 DE MARÇ. CRITERIS INTERPRETATIUS PER A L'APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 10/2020, DE 29 DE MARÇ

En el BOE extraordinari del dilluns 30 de març s’ha publicat l’Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

L’Ordre clarifica que el permís retribuït recuperable únicament és aplicable a les persones treballadores per compte aliena i que no s’aplica als autònoms que desenvolupen activitats que no s'hagin vist suspeses per les mesures de restricció arrel l’estat d’alarma.

També s’aclareix que les activitats de representació sindical i patronal no estan afectades per les restriccions de mobilitat que conté el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, per tal de garantir la assistència i assessorament a persones treballadores i empresaris.

Finalment, les persones treballadores per compte aliena no afectades pel permís retribuït  tindran dret a que l'empresa o entitat ocupadora els expedeixi una declaració responsable reconeixent aquesta circumstància, d'acord amb el model recollit en l'Annex de l’Ordre que s’acompanya.

Malgrat que és una referència que es fa a l’exposició de motius, es clarifica que , pel cas que les empreses hagin d’establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l'activitat indispensable, els hi correspon a elles la decisió sobre les persones específiques que no han de acollir-se al permís retribuït recuperable i que, per tant, han d'acudir als seus llocs de treball.

El Model de declaració responsable és el següent:

ANEXO

Modelo de declaración responsable a emitir para los trabajadores por cuenta ajena que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable recogido en el Real Decreto-ley 10/2020

 

D/D.ª ________________________________, con DNI ___________________, actuando como representante de la empresa/empleador __________________________ (NIF:_____________).

Datos de contacto de la empresa/empleador:

– Domicilio: _______________________________________

– Teléfono: _______________________________________

– Correo electrónico: _______________________________

Declara responsablemente:

Que D/D.ª ___________________________ con DNI _____________________ es trabajador/a de esta empresa/empleador y reúne las condiciones para no acogerse al permiso retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020.

Para que conste a los efectos de facilitar los trayectos necesarios entre su lugar de residencia y su lugar de trabajo.

En ________________________, a ____de ____________de 2020.

FDO: ________________________

 

ANNEX

Model de declaració responsable a emetre pels treballadors per compte aliena que no hagin de acollir-se al permís retribuït recuperable recollit en el Reial decret llei 10/2020

D / D.ª ________________________________, amb DNI ___________________, actuant com a representant de l'empresa / empresari __________________________ (NIF: _____________).

Dades de contacte de l'empresa / empresari:

- Domicili: _______________________________________

- Telèfon: _______________________________________

- Correu electrònic: _______________________________

Declara responsablement:

Que D / D.ª ___________________________ amb DNI _____________________ és treballador / a d'aquesta empresa / empresari i reuneix les condicions per no acollir-se al permís retribuït recuperable que estableix el Reial decret llei 10/2020.

Perquè consti als efectes de facilitar els trajectes necessaris entre el seu lloc de residència i el seu lloc de treball.

En ________________________, a ____de ____________de 2020.

FDO: ________________________

 

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos