logo

Infov@llbé FEBRER 2019 - ACTUALITAT JURÍDICA

Data de publicació: 28/02/2019

ACTUALITAT JURÍDICA.

Criteri per interpretar l’ampliació de la regulació aplicable a la modalitat de jubilació parcial vigent amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 27/2011.

El passat 8 de desembre – com ja sabeu- es va publicar el Reial Decret-llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya el qual va modificar la llei per establir que:

“Se seguirà aplicant la regulació per a la modalitat de jubilació parcial amb simultània subscripció d’un contracte de relleu, vigent amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, d'actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat social, a pensions causades abans l'1 de gener de 2023, sempre que s'acrediti el compliment dels requisits següents:

a) Que el treballador que sol·liciti l'accés a la jubilació parcial realitzi directament funcions que requereixin esforç físic o alt grau d'atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge, posada en funcionament, manteniment i reparació especialitzats de maquinària i equip industrial en empreses classificades com a indústria manufacturera.

b) Que el treballador que sol·liciti l'accés a la jubilació parcial acrediti un període d'antiguitat en l'empresa de, almenys, sis anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial. A aquest efecte, es computarà l'antiguitat acreditada a l'empresa anterior si ha intervingut una successió d'empresa en els termes que preveu l'article 44 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, o en empreses pertanyents al mateix grup.

c) Que en el moment del fet causant de la jubilació parcial el percentatge de treballadors a l'empresa amb contracte de treball per temps indefinit, superi el 70 per cent del total dels treballadors de la seva plantilla.

d) Que la reducció de la jornada de treball del jubilat parcial es trobi compresa entre un mínim d'un 25 per cent i un màxim del 67 per cent, o del 80 per cent per als supòsits en què el treballador rellevista sigui contractat a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida. Aquests percentatges s'entenen referits a la jornada d'un treballador a temps complet comparable.

e) Que hi hagi una correspondència entre les bases de cotització del treballador rellevista i del jubilat parcial, de manera que la del treballador rellevista no podrà ser inferior al 65 per cent de la mitjana de les bases de cotització corresponents als sis últims mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.

f) Que s'acrediti un període de cotització de trenta-tres anys en la data del fet causant de la jubilació parcial, sense que a aquests efectes es tingui en compte la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries. A aquests exclusius efectes, només es computarà el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d'un any.

En el supòsit de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent, el període de cotització exigit serà de vint anys”.

Doncs bé, ara la Direcció General d’ordenació de la Seguretat Social ha publicat un criteri per interpretar aquest article, en el qual s’estableix clarament que el mateix només s’aplica a les empreses classificades com indústria manufacturera i que, a aquests efectes, s’han d’entendre com a “indústries manufactureres” aquelles que tinguin un codi corresponent amb el grup C del CNAE 2009 “indústria manufacturera”.

Podeu consultar el text complet d’aquest criteri al següent enllaç: https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/Criterio%20jub%20parcial%20manufacturera%20FIRMADO.pdf© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos