logo

Infov@llbé FEBRER 2019 - ACTUALITAT JURISPRUDENCIA

Data de publicació: 28/02/2019

ACTUALITAT JURISPRUDENCIAL.

En un acomiadament objectiu per finalització d’una contrata, no s’han d’incloure els treballadors amb contractes temporals vinculats a la mateixa.

Una empresa realitzava una contrata amb alguns treballadors indefinits i altres contractats amb un contracte d’obra i servei i, en finalitzar la mateixa, va extingir els contractes temporals i va fer un procediment d’acomiadament col·lectiu només amb els treballadors indefinits.

Aquests acomiadaments van ser impugnats sota l’argument que el procediment d’acomiadament col·lectiu estava mal realitzat perquè s’haurien hagut d’incloure la totalitat dels treballadors (és a dir, tant els indefinits com els temporals).

Això no obstant, el TS – en una sentència de 9 de gener de 2019 – va desestimar aquesta demanda.

Per fer-ho, va començar per recordar que (tal com ja us hem explicat en anteriors infov@llbés) el TS ha acceptat que una empresa contracti a treballadors amb contractes d’obra o servei determinat, per dur a terme una contrata (en considerar que es tracta d’una activitat que només es desenvoluparia en tant estigués vigent la contrata tenint, per tant, una data de finalització).

Igualment, també va indicar que l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors estableix clarament que – als efectes de còmput dels acomiadaments col·lectius- no s’han de tenir en compte les extincions de contractes produïdes en virtut de l'article 49.1.c) de l’ET i que aquest article 49.1.c) fa justament referència (entre altres) a aquells casos en què s’acorda que un contracte s’extingeix per la finalització de l’obra objecte del contracte.

Per tant, tenint en compte que els contractes tenien una causa vàlida tant per realitzar-se com per finalitzar-se, el TS va considerar que la conducta de l’empresa de no incloure’ls en el procediment d’acomiadament col·lectiu era vàlida.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos